Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Τα Μαθησιακά αποτελέσματα αναπτύσσονται ως εξής:
Γνώσεις: Από τα πρώτα εξάμηνα επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και η κατανόηση θεμάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που συνεπάγονται κριτική κατανόηση των θεωριών και αρχών τους. Στην πορεία των σπουδών τους, οι φοιτητές αποκτούν πιο εξειδικευμένες γνώσεις και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν εξοικειωθεί πλήρως με το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
Δεξιότητες: Οι φοιτητές είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους με τρόπο που να δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας τους. Κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες και έχουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία για την επίλυση προβλημάτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα. Οι φοιτητές κατέχουν επαρκείς δεξιότητες για να χειριστούν θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς και για να διαχειριστούν σύνθετες έννοιες και δραστηριότητες για τη λήψη αποφάσεων (Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων-ERP, επιχειρηματική ευφυΐα). Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή επίλυση κρίσιμων προβλημάτων του γνωστικού τους αντικειμένου.
Ικανότητες: Με το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να συνδυάζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Ειδικότερα, μπορούν να εκφράζουν κριτικά απόψεις σχετικά με θέματα που άπτονται της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, να αναπτύσσουν επιχειρήματα και προτάσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων του γνωστικού τους πεδίου, να λαμβάνουν αποφάσεις στο περιβάλλον εργασίας τους, καθώς και να μεταφέρουν και να κοινοποιούν πληροφορίες, προβληματισμούς και λύσεις (συνήθως του γνωστικού τους αντικειμένου) σε ειδικευμένο -ή μη- κοινό.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές:
• Κατανοούν τη λογιστική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και ειδικότερα το λογιστικό κύκλωμα.
• Έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν το σύνολο των λογιστικών πράξεων και μεθόδων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις μιας επιχείρησης.
• Κατανοούν και είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στις επιχειρήσεις.
• Κατανοούν και είναι σε θέση να συντάξουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS ή IFRS) στις επιχειρήσεις.
• Έχουν την ικανότητα να χειρίζονται λογισμικές εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και γενικής λογιστικής.
• Κατανοούν και χρησιμοποιούν σωστά τη βασική ορολογία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.
• Είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, μέσω υπολογισμού των βασικών χρηματοοικονομικών της δεικτών.
• Είναι σε θέση να προβαίνουν στη σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
• Είναι σε θέση να καταρτίσουν χρηματοοικονομικές μελέτες, στις οποίες να αποτυπώνεται η τρέχουσα και η μελλοντική χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης.
• Έχουν την ικανότητα να συντάσσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
• Αναγνωρίζουν το ιδανικό κοστολογικό σύστημα ανά δραστηριότητα επιχείρησης, για την ορθή λήψη αποφάσεων.
• Κατανοούν έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία του χρήματος, τη θεωρία της πιστωτικής πολιτικής και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
• Κατανοούν θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή και επιχείρησης με την εφαρμογή των θεμελιωδών οικονομικών εννοιών και νόμων.
• Κατανοούν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων και είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν κατά τις γενικές διατάξεις του νόμου.
• Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των εταιρειών ως Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου από άποψη Νομική - Φορολογική και Λογιστική.
• Έχουν γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της διαχείρισης έργων.
• Έχουν την ικανότητα εφαρμογής τεχνικών ανάλυσης και ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης.
• Κατανοούν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των μεθόδων εξόρυξης λογιστικών δεδομένων.
• Κατανοούν τις βασικές αρχές της Ελεγκτικής και εφαρμόζουν τις διαδικασίες Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου.
• Κατανοούν τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες και διαθέτουν τη δεξιότητα να τις απεικονίσουν κάνοντας χρήση σύγχρονων Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων (ERP).
• Καθορίζουν ένα θέμα έρευνας και συγγράφουν μια πλήρη και άρτια δομημένη επιστημονική εργασία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο των επιστημών της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών αναδεικνύεται το ειδικό βάρος των εργαστηριακών μαθημάτων, στα πλαίσια των οποίων παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες εφαρμογής των ακαδημαϊκών γνώσεων που αποκτούν. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει επίσης στο να παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αποφοίτους του Τμήματος, προσφέροντας καινοτόμα μαθήματα εξειδίκευσης σε τεχνολογίες αιχμής, τα οποία δε συναντώνται σε ομοειδή τμήματα Ιδρυμάτων του εσωτερικού. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα ανά κατηγορία Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Γενικών Γνώσεων και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της επιστήμης της Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής αλλά και των Νέων Τεχνολογιών που αυτές χρησιμοποιούν. Πέραν από τα «παραδοσιακά-διαχρονικά» μαθήματα που αποτελούν τον βασικό κορμό μαθημάτων, όπως Λογιστική, Κοστολόγηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, περιλαμβάνονται μαθήματα που καλύπτουν τις εξελίξεις που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, όπως τα ΔΠΧΑ, την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, την Ελεγκτική, τη Χρηματιστηριακή Αγορά. Ιδιαίτερη δε σημασία δόθηκε και σε μαθήματα Νέας Τεχνολογίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα μαθήματα των Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων και των Εφαρμογών τους, τα οποία παρέχονται μέσω Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και σε Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, σημειώνοντας ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση.

Σχέση με την απασχόληση

Συνδέεται με επαγγελματικά δικαιώματα (Λογιστής Α΄ τάξης μετά από προϋπηρεσία, προϋποθέσεις: www.oee.gr)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.