Πτυχίο Γεωπόνου Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται τις αρχές, μεθόδους, τεχνικές και συστήματα που αποτελούν την υποδομή των επιμέρους γεωπονικών γνωστικών αντικειμένων και εμβαθύνει στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
Δεξιότητες: Εφαρμόζει τις γνώσεις σε συμβατικά, αειφορικά και καινοτόμα συστήματα εκτροφής αγροτικών ζώων και των συναφών επιστημών.
Ικανότητες: Σχεδιάζει, υλοποιεί, διαχειρίζεται και αναλαμβάνει τηνν τεχνική ευθύνη για τα σχετικά συστήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός & στόχοι: Εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών. Αντιπροσωπευτικοί τομείς διδακτικών αντικειμένων: Ανατομία-Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Βελτίωση & Διαχείριση Βοσκοτόπων, Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Ζωική Παραγωγή & Περιβάλλον, Νοσήματα & Υγιεινή Αγροτικών Ζώων, Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών, Υδατοκαλλιέργειες, Υδροβιολογία, Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων, Ζωοτεχνία.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου. Οι γεωπόνοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ και ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «'Ασκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού», αρ.8, 9, και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΕΖΠΥ