Πτυχίο Γεωπόνου Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται τις αρχές, μεθόδους, τεχνικές και συστήματα που αποτελούν την υποδομή των επιμέρους γεωπονικών γνωστικών αντικειμένων και εμβαθύνει στο σχεδιασμό, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση, τον σχεδιασμό και την αειφορία των υδατικών πόρων με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, ή στη μελέτη των εδαφικών πόρων και τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος.
Δεξιότητες: Εφαρμόζει τις γνώσεις σε συμβατικά, αειφορικά και καινοτόμα γεωργικά περιβαλλοντικά συστήματα.
Ικανότητες: Σχεδιάζει, υλοποιεί, διαχειρίζεται και αναλαμβάνει την τεχνική ευθύνη για τα σχετικά συστήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός & στόχοι: Ο σχεδιασμός, η λειτουργία, η οργάνωση και η βελτιστοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής, η αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση, τον σχεδιασμό και την αειφορία των υδατικών πόρων με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, η μελέτη των εδαφικών πόρων και της σχέσης τους με τη γεωργική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Αντιπροσωπευτικοί τομείς διδακτικών αντικειμένων: Αρδεύσεις, Στραγγίσεις, Μηχανική Βιοσυστημάτων, Γεωλογία, Γεωμορφολογία, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Υδραυλική, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Εδαφολογία, Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις, Λιπασματολογία, Λιπάνσεις, Ορυκτολογία, Σχεδιασμός Γεωργικών Μηχανημάτων, Γεωργικές Κατασκευές, Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τηλεπισκόπηση, Τοπογραφία.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου. Οι γεωπόνοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ και ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «'Ασκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού», αρ.8, 9, και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Α.Φ.Π.Γ.Μ.