Πτυχίο Γεωπόνου Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται τις αρχές, μεθόδους, τεχνικές και συστήματα που αποτελούν την υποδομή των επιμέρους γεωπονικών γνωστικών αντικειμένων και εμβαθύνει στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.
Δεξιότητες: Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης.
Ικανότητες: Σχεδιάζει, υλοποιεί, διαχειρίζεται θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός & στόχοι: Η έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου. Αντιπροσωπευτικοί τομείς διδακτικών αντικειμένων: Αγροτική Κοινωνιολογία, Αγροτική Πολιτική, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας, Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης, Οικονομικά Γεωργικής Παραγωγής, Οικονομικά Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Πολιτική Οικονομία, Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας, Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου. Οι γεωπόνοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ και ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «'Ασκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού», αρ.8, 9, και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 240 ECTS (4 έτη).

Μη προτιμώμενοι όροι

Α.Ο.Α.