Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αμπελουργία-Οινολογία". Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στην Αμπελουργία και την Οινολογία, για την παραγωγή των αμπελουργικών προϊόντων, την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων αμπελο−οινικής προέλευσης. Σκοπός: α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον Aμπελο−οινικό Τομέα, β) Η ανάπτυξη της έρευνας στην Αμπελουργία και Οινολογία.

Περαιτέρω πληροφορίες

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Τ.Δ.Α.) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Ε.Φ.Π.) ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Τ.Δ.Α.)
Εξειδίκευση επιστημόνων στην Αμπελουργία και την Οινολογία, που αναφέρεται στην παραγωγή των αμπελουργικών προϊόντων, την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων αμπελο−οινικής προέλευσης. Σκοπός: α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον Αμπελο−οινικό Τομέα, β) Η ανάπτυξη της έρευνας στην Αμπελουργία και Οινολογία.

Σχέση με την απασχόληση

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας, Χημείας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.