Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων". Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή

Γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές, μεθόδους και τεχνικές στα πεδία: επιστήμη, τεχνολογία, ποιοτικός έλεγχος, ασφάλεια, νομοθεσία γάλακτος & γαλακτοκομικών προϊόντων, εκτροφή, διατροφή, φυσιολογία, υγιεινή γαλακτοπαραγωγών ζώων.

Περαιτέρω πληροφορίες

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Τ.Δ.Α.) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (Ε.Ζ.Π.Υ.) ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Τ.Δ.Α.)
Στόχος η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας (α) στους επιστημονικούς κλάδους της Γενετικής Βελτίωσης, της Αναπαραγωγής, της Υγείας και της Διατροφής γαλακτοπαραγωγών ζώων, (β) στην Επιστήμη και Τεχνολογία του γάλακτος, ως εργαλεία για την ανάπτυξη και παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων γάλακτος, και (γ) στις οικονομικές αρχές και στις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος και των προϊόντων του. Καλύπτει συνολικά την αλυσίδα της γαλακτοκομικής παραγωγής (πρωτογενής παραγωγή − τεχνολογία − καταναλωτής), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αγροτικής οικονομίας και της αγροτικής πολιτικής που αφορούν σε αυτόν τον τομέα.
Σκοπός: (α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στον πολυδιάστατο τομέα της Γαλακτοκομίας, (β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της παραγωγής και της επεξεργασίας γάλακτος.

Σχέση με την απασχόληση

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των συνεργαζόμενων τμημάτων ΑΕΙ, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.