ΠΤΥΧΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Περιγραφή

Γνώσεις

1) Να γνωρίζουν την ιστορία, την εξέλιξη, τη σημειογραφία και την αισθητική της βυζαντινής μουσικής και της ψαλτικής τέχνης.
2) Να γνωρίζουν την Ορθόδοξη Λατρεία και την τέλεσή της στην καθημερινή πράξη και ζωή της Εκκλησίας, το συμβολισμό και τη σημασία της στην καθημερινή προσωπική ζωή των ανθρώπων στη σύγχρονη εποχή.
3) Να γνωρίζουν την μέθοδο διενέργειας ακαδημαϊκής και επιστημονικής έρευνας στη Βυζαντινή Μουσικολογία, ειδικότερα στην Ιστορική, στη Συστηματική και στην Εθνομουσικολογία.
4) Να γνωρίζουν τη μελοποίηση ύμνων ή και ολόκληρων Ιερών Ακολουθιών με βάση τα επικυρωμένα κλασικά ψαλτικά κείμενα.
5) Να γνωρίζουν τη μεταγραφή της Βυζαντινής σημειογραφίας στο ευρωπαϊκό πεντάγραμμο και αντίστροφα.
6) Να γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης των μουσικών έργων, ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών.
7) Να γνωρίζουν την ιστορία, την εξέλιξη και τη σπουδαιότητα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας.
8) Να γνωρίζουν την πολιτιστική σημασία της βυζαντινής μουσικής παράδοσης, καθώς και των άλλων μουσικών παραδόσεων.
9) Να γνωρίζουν τα λατρευτικά κείμενα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης και την Βυζαντινή Μουσική Παράδοση, τη σημασία τους, καθώς και την προσφορά τους στην πνευματική καλλιέργεια και πολιτιστική ανάπτυξη των ατόμων, των κοινοτήτων και των λαών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
10) Να γνωρίζουν την εκκλησιαστική υμνολογία και την θρησκευτική ποίηση, την έκφραση της βυζαντινής μουσικής και την επίδρασή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του ατόμου και τη συμβολή τους στον πολιτισμό γενικότερα.
11) Να κατανοούν κριτικά τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και τα προβλήματά της και να δύνανται να συμμετέχουν σε Ιεραποστολικό έργο.

Δεξιότητες

1) Να συμμετέχουν στην τέλεση της Ορθόδοξης Λατρείας ως Ιεροψάλτες.
2) Να εφαρμόζουν τους κανόνες της ορθής ψαλμώδησης, σύμφωνα με το παραδεδομένο ρεπερτόριο.
3) Να διδάσκουν βυζαντινή μουσική σε ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτήρια.
4) Να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας βυζαντινού ψαλτικού Χορού.
5) Να δημιουργούν μουσικά σύνολα με παραδοσιακά όργανα.
6) Να καταγράφουν τη Βυζαντινή Μουσική με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
7) Να ηχογραφούν Μουσική μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών προγραμμάτων.
8) Να αξιοποιούν και να προβάλλουν την αξία της Βυζαντινής Μουσικής και Ψαλτικής Τέχνης και τη συμβολή της στο βαλκανικό και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτισμό.
9) Να εφαρμόζουν τη θεωρία της Ψαλτικής κάνοντας χρήση παραδοσιακών οργάνων (Ούτι, Κανονάκι και Νέι).
10) Να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές μεθόδους με ανθρώπους και λαούς διαφορετικών θρησκευτικών μουσικών παραδόσεων.
11) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν την εθελοντική προσφορά εντός της Εκκλησίας, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ικανότητες

1) Να εφαρμόζουν τη γνώση της Ψαλτικής Τέχνης στην πράξη.
2) Να επικοινωνούν με άλλους ανθρώπους και λαούς, μέσω της βυζαντινής και ευρωπαϊκής σημειογραφίας.
3) Να ερευνούν τα μουσικά χειρόγραφα και να ανακαλύπτουν στοιχεία που απαρτίζουν την εξέλιξη της εκκλησιαστικής μουσικής, κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο.
4) Να έχουν την ικανότητα κριτικής σε θέματα αισθητικής και έκφρασης της Ψαλτικής Τέχνης.
5) Να επιδεικνύουν πνευματική, επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα εργαζόμενοι εντός του εκκλησιαστικού σώματος, αλλά και εκτός αυτού.
6) Να διδάξουν βυζαντινή μουσική και ψαλτική σε διάφορα ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτήρια.
7) Να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική μουσική γνώση, αντλώντας από την εμπειρία και το θησαυροφυλάκιο της διαχρονικής εκκλησιαστικής ψαλτικής παράδοσης.
8) Να καλλιεργούν μεταξύ των ανθρώπων, των κοινοτήτων και των λαών την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία και να σέβονται την πολυπολιτισμικότητα και διαφορετικότητα.
9) Να οργανώνουν λειτουργικά και διοικητικά την ενοριακή ζωή μιας κοινότητας.
10) Να αξιοποιούν και να κατευθύνουν αποτελεσματικά την εθελοντική προσφορά των μελών της Εκκλησίας.
11) Να καλλιεργούν λειτουργικό ήθος στα μέλη της Εκκλησίας, διακονώντας μέσω του Αναλογίου τη λειτουργική ζωή και πράξη της Εκκλησίας.
12) Να καλλιεργούν μεταξύ των ανθρώπων, των κοινοτήτων και των λαών την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός της Τριτοβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης - συνεπώς και της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων - είναι η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους. Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, σκόπος είναι η κατάρτιση ικανών Ιεροψαλτών για τη στελέχωση των Ορθοδόξων Ενοριών της Εκκλησίας της Ελλάδος και των ελληνικών Ορθοδόξων Εκκλησιών του Εξωτερικού.
Οι σπουδές αποτελούνται από μαθήματα βυζαντινής μουσικής, εκκλησιαστικής μουσικής και ψαλτικής σημειογραφίας, ευρωπαϊκής μουσικής, διδασκαλίας παραδοσιακών μουσικών οργάνων και κοσμικής μουσικής, ιστορίας της μουσικής αλλά και μαθήματα θεολογικού, λειτουργικού, υμνολογικού, κοινωνιολογικού περιεχομένου, καθώς και αισθητικής της Ορθόδοξης χριστιανικής τέχνης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ