Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων. Kατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Περιγραφή

α) O απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στη λήψη αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων, μεθόδων και λειτουργικών εργαλείων, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

β) O απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία διαθέτει τις παρακάτω επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:   
1) Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, καθώς και στο συντονισμό των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
2) Συνδιαλέγεται διαπολιτισμικά, γραπτώς και προφορικώς, στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή υπηρεσιακής επικοινωνίας με απώτερο σκοπό την επίτευξη δεδομένου επιχειρηματικού ή υπηρεσιακού στόχου προάγοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.
3) Συμμετέχει στη διοίκηση και την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται διεθνώς ή που το προσωπικό τους αποτελείται από άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
4) Διεξάγει ή συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Τα διδακτικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναλύονται σε πεδία όπως:
• Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, καθώς και διοικητικών πρακτικών στην ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στο λειτουργικό τους επίπεδο, όσο και στο στρατηγικό τους επίπεδο.
• Ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης σε όλες τις επιχειρήσεις.
• Εκπόνηση μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων για τον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό, οργάνωση και έλεγχο των επιχειρήσεων.
• Εκπόνηση μελετών αξιολόγησης επενδύσεων σε συγκεκριμένους επενδυτικούς νόμους.
•Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας σε πολύγλωσσο/πολυπολιτισμιακό οικονομικό περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.