Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του Λογιστικού και Χρηματοοικονομικού τομέα της Οικονομίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος
αποκτούν:
• τις κατάλληλες γνώσεις των αρχών, των θεωριών και των πρακτικών που επικρατούν αυτήν τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα
• τις απαραίτητες δεξιότητες εφαρμογής της γνώσης και χρήσης της τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τον χώρο της εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης
• την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για την επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν, να κατανοούν και να έχουν τα κατάλληλα επαγγελματικά εφόδια στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα συγκεκριμένα επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, καθώς και τις εφαρμογές τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με τη διδασκαλία μαθημάτων σε διδακτικά αντικείμενα όπως:
• Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά Λογιστικά Σχέδια.
• Σύνταξη και ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
• Κατάρτιση προϋπολογισμών επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Εφαρμογή αρχών και μεθόδων κοστολόγησης.
• Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών, επιχειρησιακών σχεδίων (business plans) και οικονομικών αναφορών (financial reporting).
• Διεξαγωγή οικονομικών ερευνών.
• Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
• Χρήση σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ και πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτέχνη.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.