Πτυχίο Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. Κατευθύνσεις: α) Φυτικής Παραγωγής, β) Ζωικής Παραγωγής, γ) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων αποκτούν τις απαραίτητες τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε όλους τους τομείς της Φυτικής, της Ζωικής παραγωγής και της Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου, για να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της ανθοκομίας – αρχιτεκτονικής τοπίου. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει όλο το φάσμα των Βιολογικών επιστημών και της Γεωπονικής Επιστήμης και διαρθρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: α) φυτικής παραγωγής, β) ζωικής παραγωγής και γ) ανθοκομίας – αρχιτεκτονικής τοπίου.
• Φυτική παραγωγή: έχει ως αποστολή να παρέχει στους σπουδαστές θεωρητική και εφαρμοσμένη-πρακτική εκπαίδευση σε όλο το εύρος των Γεωπονικών Επιστημών που αφορούν στη Φυτική Παραγωγή, όπως είναι η οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων - οργάνωση παραγωγής, η μετασυλλεκτική μεταχείριση φυτικών προϊόντων (τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση & έλεγχος ποιότητας), η συγκέντρωση, διακίνηση και διάθεση (marketing) φυτικών προϊόντων κλπ.
• Ζωική Παραγωγή: καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στην εκτροφή, διατροφή, βελτίωση, αναπαραγωγή και υγεία των αγροτικών ζώων, ζώων συντροφιάς, εξωτικών ζώων και πειραματόζωων. Ακόμα αναπτύσσει τους επιστημονικούς τομείς της παραγωγής, επεξεργασίας, ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης.
• Ανθοκομία – αρχιτεκτονική τοπίου: αποσκοπεί στην εκπαίδευση τεχνολόγων γεωπόνων, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι αφενός μεν στην παραγωγική ανθοκομία και αφετέρου στην κηποτεχνία και τις εφαρμογές της ανθοκομίας στην αρχιτεκτονική του τοπίου.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει το δικαίωμα να ασκήσει:
- εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων που σχετίζονται με τη Ζωική Παραγωγή.
- εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ορμονών και βιολογικών προϊόντων που σχετίζονται με τη Φυτική Παραγωγή.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.