Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Με δεδομένο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του τουριστικού φαινομένου και τον αντίστοιχα διεπιστημονικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και έρευνας σε θέματα σχεδιασμού, διοίκησης και πολιτικής, το ΔΠΜΣ παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο επικεντρώνεται στα ακόλουθα πεδία: α) στην έρευνα (κοινωνική, ανθρωπολογική, στατιστική, γεωγραφική, περιβαλλοντική) του τουρισμού, β) στο σχεδιασμό του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, γ) στην ανάλυση του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, δ) στις μεθόδους προώθησης και πωλήσεων των τουριστικών προϊόντων, ε) στη διερεύνηση των βασικών παραμέτρων της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, στ) στην ανάδειξη των εφαρμογών της πληροφορικής στον τουρισμό, ζ) στον προσδιορισμό των κυριοτέρων παραμέτρων συγκρότησης της τουριστικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του τουρισμού και των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών διαστάσεών του. Ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού έχουν δυνατότητα απασχόλησης σε: 1. Κέντρα ερευνών μακροοικονομικής, μικροοικονομικής και κοινωνιολογικής μελέτης του τουριστικού φαινομένου, 2.Γραφεία φυσικού και οικονομικού σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης, 3. Δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες τουριστικών συμβούλων, 4. Φορείς διοίκησης και διαχείρισης θαλάσσιου, ορεινού, οικολογικού ή εναλλακτικού τύπου τουρισμού, 5. Γραφεία οργάνωσης συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 6. Τουριστικούς οργανισμούς, 7. Γραφεία οργάνωσης τουριστικής προβολής και διαφήμισης, 8. Τμήματα φορέων διοίκησης, λειτουργίας και διαχείρισης μουσείων, αρχαιολογικών τόπων, φυσικών και θεματικών πάρκων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Συνεργαζόμενα τμήματα: Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο τίτλος είναι ενιαίος και χορηγείται από κοινού από τα τμήματα.

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση στο Σχεδιασμό, τη Διοίκηση και τη Πολιτική του Τουρισμού. Στόχοι είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Επιστήμη του Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινομένου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και αποκτώντας μία πολυ-επιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε 3 διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων ενώ στο γ΄εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Oι σπουδές ολοκληρώνονται με την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας, δηλαδή με τη συγκέντρωση κατ΄ελάχιστον 48 διδακτικών μονάδων ή 90 πιστωτικών μονάδων.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη