Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή". Τμήμα Περιβάλλοντος. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο γνωστικό πεδίο της Οικολογικής Μηχανικής και της Κλιματικής Αλλαγής, με έμφαση στην ανάλυση και διαχείριση συστημάτων διαχείρισης φυσικών πόρων, στερεών και υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών καθώς και ενεργειακών συστημάτων και της συνεπακόλουθης κλιματικής αλλαγής. Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τις βασικές αρχές της οικολογίας, της περιβαλλοντικής μηχανικής, της ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικής δυναμικής σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας και διασύνδεσης με τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον και οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατανοήσουν και αφομοιώσουν τις βασικές αρχές και θεωρίες σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Οι απόφοιτοι αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές των θεωριών και μεθοδολογιών για την καταγραφή και αποτύπωση, ανάλυση, διαχείριση, λειτουργία, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων σε δυναμική διασύνδεση με τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, των λειτουργιών της κοινωνίας και της βιομηχανικής δραστηριότητας. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται τόσο στη θεωρητική όσο και στην πειραματική διερεύνηση των προβλημάτων, στην προσπάθεια μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της αντιμετώπισης αυτών καθώς και στην αναζήτηση διαφορετικών, καλύτερων, μεθοδολογιών και πρακτικών διαχείρισης και σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαγωγικά, προσφέροντας λύσεις και διαμορφώνοντας έγκυρες κρίσεις σύμφωνα με την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αξιακή διάσταση.
Η ανάληψη της Διπλωματικής διατριβής επιτρέπει την ανάλυση και αποτύπωση της τρέχουσας δραστηριότητας και της «στάθμης» της επιστήμης και έρευνας σε θέματα οικολογικής μηχανικής, κλιματικής αλλαγής και λειτουργίας οικοσυστημάτων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Οι απόφοιτοι θα πρέπει, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να είναι σε θέση να προάγουν τις γνώσεις και ικανότητες σε θέματα διασύνδεσης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συστημάτων και των προβλημάτων που ανακύπτουν. Θα πρέπει επίσης να είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές σε αναλυτικό και συνθετικό επίπεδο, για τη διερεύνηση των προβλημάτων, την αναζήτηση λύσεων, τον σχεδιασμό συστημάτων και της βελτιστοποίησης αυτών. Η όλη ενασχόληση με τη Διπλωματική Διατριβή δίνει την ευκαιρία και δυνατότητα να αποκτήσουν ικανότητες στην αναζήτηση, αξιολόγηση και καταγραφή της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας σε ένα ερευνητικό θέμα, να θεμελιώσουν ένα ερευνητικό ερώτημα και να αναζητήσουν απαντήσεις και λύσεις σε θεωρητικό ή/και πειραματικό επίπεδο. Η συγγραφή της Διατριβής επιτρέπει στην οργάνωση των δεδομένων, στην ανάδειξη των διασυνδέσεων και στην θεμελίωση απαντήσεων σχετικά με την οικολογική μηχανική και την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Οι γνώσεις και δεξιότητες οργανώνονται επίσης σε μιά προωθητική, ερευνητική βάση ώστε να είναι σε επαρκή θέση γιά να συνεχίσουν σε ένα πιό στενό, επιστημονικό πεδίο, ακολουθώντας ερευνητική, ακαδημαϊκή πορεία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το ΠΜΣ έχει σκοπό να εκπαιδεύσει απόφοιτους θετικών και τεχνολογικών επιστημών σε θέματα οικολογικής μηχανικής και κλιματικής αλλαγής, ικανούς να αναλύουν σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, να συνθέτουν λύσεις ελάφρυνσης ή αποτροπής των περιβαλλοντικών πιέσεων και να προτείνουν ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης. Επίσης εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό ήπιων περιβαλλοντικών και οικολογικών συστημάτων, στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, και στην παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Το περιεχόμενο σπουδών περιλαμβάνει τις βασικές αρχές των επιστημών των περιβαλλοντικών συστημάτων (οικολογία, κοινωνία, οικονομία, τεχνολογία) όπως επίσης και τις ενότητες: Περιβαλλοντική Υδραυλική, Ενεργειακή Πολιτική και Διαχείριση, Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Κλιματική Αλλαγή, Σεμινάριο Έρευνας, Εφαρμοσμένη Οικολογία και Μηχανική, Οικοτοξικολογία, Περιβαλλοντική Χημεία και Ανάλυση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, Σχεδιασμός μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, Διαχείριση στερεών απορριμμάτων, Μέθοδοι εκτίμησης και τεχνολογίες μείωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη