Πτυχίο Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Κατευθύνσεις: α) Συνεχής Εκπαίδευση, β) Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους στην Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης, οι φοιτητές-τριες αποκτούν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων στα πεδία της Διά βίου Μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσουν προηγμένη γνώση και κριτική κατανόηση ως προς τα ακόλουθα:
• θεωρητικά μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
• σημασία της ΔβΜ στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον διεθνή χώρο
• σχεδιασμό και δόμηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης
• τις μεθόδους αξιολόγησης προγραμμάτων
• τα μοντέλα διδακτικής και μεθοδολογίας ενηλίκων
• τις αρχές και τις δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
• τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης φορέων και οργανισμών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επιπλέον, Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους στην Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης, οι φοιτητές-τριες θα είναι σε θέση να:
Δεξιότητες:
• επικοινωνούν αποτελεσματικά όταν εργάζονται σε ομάδες και ειδικά με ενήλικα άτομα
• επιλύουν προβλήματα μέσα από την ενασχόλησή τους με ερευνητικές εργασίες, ανάλυση μελετών περίπτωσης ώστε να αναπτύσσουν παράλληλα δεξιότητες λήψης απόφασης
• αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τον κριτικό αναστοχασμό, τόσο μέσα από τα θεωρητικά τους μαθήματα, όσο και μέσα από βιωματικές/συμμετοχικές δραστηριότητες.

Ικανότητες:
• μεταφέρουν τις γνώσεις και να εφαρμόζουν τις δεξιότητες που απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους σε επαγγελματικό επίπεδο και στους χώρους της εκάστοτε εργασίας τους
• σχεδιάζουν, δομούν και υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ΔβΜ
• αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ΔβΜ
• εκπαιδεύουν ενήλικες διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ΔβΜ
• αναλαμβάνουν διοικητικούς ρόλους και να διοικούν αποτελεσματικά φορείς και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και ΔβΜ
• συνεργάζονται, επικοινωνούν και δικτυώνονται αποτελεσματικά σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με φορείς και οργανισμούς του πεδίου ειδίκευσής τους.

Γνώσεις: Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους, στην Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες», οι φοιτητές-τριες αποκτούν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων στα πεδία της Ειδικής Αγωγής.
Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσουν προηγμένη γνώση και κριτική κατανόηση ως προς τα ακόλουθα:
• τη διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών
• την εκπαίδευση, αποκατάσταση και εκπαιδευτική συμπερίληψη σε παιδιά/ άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες
• τις διάφορες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών/ αναπηριών: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση/αναπηρία, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης και ακοής, αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές, κινητικές αναπηρίες, κ.ά.

Δεξιότητες: Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους στην Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες», οι φοιτητές-τριες μέσα από μαθήματα και εργαστήρια που αναφέρονται στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών και πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και φορείς ειδικής αγωγής εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις
• στη διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών
• στην εκπαίδευση, αποκατάσταση και εκπαιδευτική συμπερίληψη σε παιδιά/ άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Ικανότητες: Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους στην Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες», οι φοιτητές-τριες θα είναι ικανοί-ές να:
• μεταφέρουν τις γνώσεις και να εφαρμόζουν τις δεξιότητες που απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών τους σε επαγγελματικό επίπεδο και στους χώρους της εκάστοτε εργασίας τους
• κάνουν διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών
• παρέχουν εκπαίδευση, αποκατάσταση και εκπαιδευτική συμπερίληψη σε παιδιά/ άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 263/93 και με το Π.Δ. 391/95 θεσμοθετήθηκαν οι κατευθύνσεις.
Οι σκοποί του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής είναι:
• Να προάγει τις επιστήμες της Διά βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, αξιοποιώντας (επαρκώς/ανάλογα) τις νέες τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
• Να συμβάλλει στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση θεσμών & δομών εκπαιδευτικής πολιτικής.
• Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Στην κατεύθυνση της «Συνεχούς Εκπαίδευσης» διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στην αναγκαιότητα και την εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα και τον κόσμο, στους θεματικούς άξονες και τους στόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στον ρόλο των διεθνών οργανισμών, καθώς και στη δομή και οργάνωση των φορέων της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.ά.

Οι φοιτητές /-τριες της Κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν στη διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη, εκπαίδευση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά/άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Οι φοιτητές/-τριες διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στις κατηγορίες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης και ακοής, αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές, αντιληπτικοκινητικές/ψυχοκινητικές διαταραχές), κ.ά.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών, οι φοιτητές/-τριες και των δύο Κατευθύνσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, το οποίο λαμβάνει χώρα είτε σε φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων είτε σε φορείς ειδικής αγωγής. Τέλος, οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι είτε εμπειρική έρευνα είτε συνθετική μελέτη σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα των Κατευθύνσεων.

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης μπορούν να απασχοληθούν:
• στη διοίκηση φορέων & δομών εκπαίδευσης ενηλίκων
• στη μελέτη, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων,
• στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης
• στη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς και επιχειρήσεις
• στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική-κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Επιπλέον, οι απόφοιτοι με κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων) και μπορούν να εργαστούν σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).
Οι ως άνω επαγγελματικές ενασχολήσεις κατοχυρώνονται από τα ακόλουθα νομοθετικά κείμενα: Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199/02-10-2008, (Π.Ε.72-Εκπαιδευτικών Ενηλίκων), Ν. 3794/2009, Φ.Ε.Κ. 156/04-09-2009 (Π.Ε.10-Κοινωνιολόγων), YA 20082/23-10-2012.

Το Πτυχίο Ε.Κ.Π.-Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες είναι απαραίτητο για την επαγγελματική απασχόληση των πτυχιούχων ως:
• ειδικών εκπαιδευτικών κλάδου Π.Ε. 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-ΕΑΕ), στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
• ειδικών διάγνωσης, αξιολόγησης και εκπαιδευτικής υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
• ειδικών στην εκπαίδευση ενηλίκων με αναπηρία,
• ειδικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση-υποστήριξη των ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επικοινωνιακών και κινητικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
• ειδικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικότερα στα πεδία της μετάβασης στην ενήλικη ζωή, της επαγγελματικής αποκατάστασης, της αυτόνομης/ ανεξάρτητης διαβίωσης, της κοινωνικής συμπερίληψης, της εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας.
Οι ως άνω επαγγελματικές ενασχολήσεις κατοχυρώνονται από τον Νόμο 3699/2008, ΦΕΚ 199/02-10-2008.

Το Πτυχίο Ε.Κ.Π. και των δύο κατευθύνσεων συνδέεται με το επάγγελμα του Κοινωνιολόγου. Αποδίδεται με το Π.Ε. 10, όπως ορίζεται στο Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156, Τεύχος Α, 04/09/2009, άρθρο 39, παράγραφος 2, πεδ. Γ).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Ε.Κ.Π.