Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικευσης "Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή". Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ με κατεύθυνση Δια βίου Μάθηση αποκτούν γνώσεις στα πεδία της Δια βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα, αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα:
• της φιλοσοφίας της ΔΒΜ και της ψυχολογίας και μάθησης ενηλίκων
• της διδακτικής μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων • του σχεδιασμού, της υλοποίησης και αξιολόγησης μικρο-διδασκαλιας, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης
• της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και της οργάνωσης, διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης οργανισμών ή φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και ΔΒΜ
• της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού στη ΔΒΜ
• της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση και της σύνδεσης της εκπαίδευσης ενηλίκων με την αγορά εργασίας
• των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη ΔΒΜ.

Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ με κατεύθυνση Δια βίου Μάθηση είναι σε θέση:
• να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων • να συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
• να διαχειριστούν θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, αποκτούν ερευνητικές δεξιότητες στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Ικανότητες: Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ της κατεύθυνσης Δια βίου Μάθησης, οι απόφοιτοι αποκτούν εξειδικευμένες ικανότητες στο πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση) και είναι ικανοί:
• να συμμετέχουν στη διοίκηση φορέων & δομών εκπαίδευσης ενηλίκων
• να συμβάλλουν στη μελέτη, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων,
• να διδάσκουν σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης
• να διαχειρίζοναι θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς και επιχειρήσεις
• να ασκούν επαγγελματικό προσανατολισμό ενηλίκων.

Γνώσεις: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής αποκτούν γνώσεις στα πεδία της ειδικής αγωγής και αποκατάστασης. Ειδικότερα, αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών:
• ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
• νοητική καθυστέρηση/αναπηρία
• προβλήματα λόγου και επικοινωνίας,
• προβλήματα όρασης και ακοής,
• αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή,
• προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές.
Επιπλέον, αποκτούν γνώσεις νευροεπστημών, διαφοροποιημένης διδασκαλίας και συμβουλευτικής των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής είναι σε θέση να κάνουν:
• ανίχνευση, διάγνωση και πρόγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
• αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών και αναπηριών
• οργάνωση εκπαιδευτικών πλαισίων ειδικής αγωγής – αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες
• διδασκαλία και συμπερίληψη ατόμων με μη τυπικούς τρόπους μάθησης.
Επίσης, αποκτούν ερευνητικές δεξιότητες στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Ικανότητες: Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ της κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, οι απόφοιτοι είναι ικανοί να παρέχουν σε άτομα με ειδικές ανάγκες/αναπηρία:
• διδασκαλία και αντιμετώπιση
• υποστήριξη και συμβουλευτική
• εκπαίδευση και αποκατάσταση.
Επιπλέον, είναι ικανοί για την εκπόνηση ερευνητικών μελετών στα παραπάνω αντικείμενα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής έχει το δικαίωμα να καθορίζει και να επικαιροποιεί το Πρόγραμμα Σπουδών των δύο κατευθύνσεων, σε ετήσια βάση, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Σ.Ε.Σ. θα εγκρίνει την ανακατανομή μαθημάτων, την εισαγωγή νέων μαθημάτων, το χαρακτηρισμό μαθημάτων (Υ, ΥΕ) και γενικότερα την οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στο Π.Μ.Σ. Το παραπάνω έργο θα αναλαμβάνει η Επιτροπή Αναμόρφωσης του Π.Μ.Σ., έτσι όπως αυτή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 107360/Β7 (ΦΕΚ 1951/18.7.2014), το πρόγραμμα μαθημάτων για τις δύο κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί ως εξής:
Κατά τα πρώτα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και των δύο κατευθύνσεων διδάσκονται υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Στο τέταρτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν την εκπόνηση της Διπλωματικής τους εργασίας.
Συνολικά, για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται από κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή να συμπληρώσει 120 ECTS κατά το διετή κύκλο σπουδών.

Σχέση με την απασχόληση

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών MA στη Διά Βίου Μάθηση αποτελεί ένα επιπλέον τυπικό προσόν για τους κατόχους του –εφόσον αυτοί κατέχουν τους σύμφωνους με τη νομοθεσία βασικούς τίτλους σπουδών (πτυχίο)–προκειμένου να εργαστούν στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ως ειδικοί:
• στη διοίκηση φορέων & δομών εκπαίδευσης ενηλίκων
• στη μελέτη, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων
• στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης
• στη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς και επιχειρήσεις
• στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική-κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών MA στην Ειδική Αγωγή αποτελεί ένα επιπλέον τυπικό προσόν για τους κατόχους του –εφόσον αυτοί κατέχουν τους σύμφωνους με τη νομοθεσία βασικούς τίτλους σπουδών (πτυχίο)–προκειμένου να εργαστούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ειδικής αγωγής και αποκατάστασης και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η ειδίκευση της «Ειδικής Αγωγής» καλύπτει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αποβλέπει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ερευνητών και στελεχών ειδικών στην πρόγνωση, αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, καθώς και στη διδασκαλία, αποκατάσταση και εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες.
Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο: Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008), YA 20082/23-10-2012 (Φ.Ε.Κ. 2844/23-10-2012).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη