Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες". Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» αποκτούν γνώσεις στα πεδία της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» είναι σε θέση να:
• οργανώνουν προγράμματα ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης,
• κατασκευάζουν εκπαιδευτικό υλικό,
• κάνουν χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας,
• εφαρμόζουν διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης στους τομείς της Ανάγνωσης, της Γραφής, των Μαθηματικών και των Κοινωνικών Δεξιοτήτων,
• σχεδιάζουν διδακτικά προγράμματα για μαθητές που ανήκουν στις διάφορες κατηγορίες των εκπαιδευτικών αναγκών ή/ και αναπηριών,
• επιλέγουν μεθόδους, τεχνικές και μέσα υλοποίησης των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
• συγκροτούν και υλοποιούν προγράμματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης.
Ικανότητες: Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» οι απόφοιτοι είναι ικανοί να παρέχουν σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες υπηρεσίες ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, για την κατεύθυνση
«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Οπτική Αναπηρία»:
Γνώσεις: Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην κατηγορία της οπτικής αναπηρίας.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι σε θέση να:
• οργανώνουν προγράμματα ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης για άτομα με οπτική αναπηρία,
• κατασκευάζουν εκπαιδευτικό υλικό και βοηθήματα για άτομα με οπτική αναπηρία και
• κάνουν χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία.
Ικανότητες: Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ της συγκεκριμένης κατεύθυνσης, οι απόφοιτοι είναι ικανοί να παρέχουν σε άτομα με οπτική αναπηρία υπηρεσίες ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης.

Για την κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες»:
Γνώσεις: Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην κατηγορία της νοητικής αναπηρίας ή/και των πολλαπλών αναπηριών.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι σε θέση να:
• εφαρμόζουν διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης στις λειτουργικές δεξιότητες
• σχεδιάζουν διδακτικά προγράμματα για μαθητές με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες και
• επιλέγουν μεθόδους, τεχνικές και μέσα υλοποίησης των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων δίνοντας έμφαση στην ενηλικοκεντρική προσέγγιση.
Ικανότητες: Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ της συγκεκριμένης κατεύθυνσης, οι απόφοιτοι είναι ικανοί να παρέχουν σε άτομα με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες υπηρεσίες ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης.

Για την κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες»:
Γνώσεις: Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην κατηγορία των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι σε θέση να:
• εφαρμόζουν διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης στους τομείς της Ανάγνωσης, της Γραφής, των Μαθηματικών και των Κοινωνικών Δεξιοτήτων
• σχεδιάζουν διδακτικά προγράμματα για μαθητές που ανήκουν στις διάφορες κατηγορίες των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών
• επιλέγουν μεθόδους, τεχνικές και μέσα υλοποίησης των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• συγκροτούν και υλοποιούν προγράμματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης.
Ικανότητες: Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ της συγκεκριμένης κατεύθυνσης, οι απόφοιτοι είναι ικανοί να παρέχουν σε άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες υπηρεσίες ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014 −2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία Πολλαπλές Αναπηρίες». Το Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις υπ’ αριθμ. 1952/18-7-2014 υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκε το πρόγραμμα, και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος στην 20/23-01-2014 συνεδρίασή της.
Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση, ανάπτυξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης ειδικών ομάδων του πληθυσμού και συγκεκριμένα των ατόμων με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτερα, σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στην:
(α) Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Οπτική Αναπηρία.
(β) Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες.
(γ) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχέση με την απασχόληση

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών MA στην "Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες" αποτελεί ένα επιπλέον τυπικό προσόν για τους κατόχους του –εφόσον αυτοί διαθέτουν τους σύμφωνους με τη νομοθεσία βασικούς τίτλους σπουδών (πτυχίο)–προκειμένου να εργαστούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ειδικής αγωγής και αποκατάστασης και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ο γενικός και οι ειδικοί σκοποί, η δομή και το περιεχόμενο σπουδών του παρόντος ΠΜΣ δίνουν τη δυνατότητα σε όσους αποκτήσουν το σχετικό τίτλο να κατοχυρώσουν την παιδαγωγική επάρκεια, που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή άλλων φορέων, που αφορούν θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες, μονάδες και δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως σε γενικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και σε ΣΜΕΑΕ (Ειδικά νηπιαγωγεία, Ειδικά δημοτικά σχολεία, Τμήματα Ένταξης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ειδικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, ΕΕΕΕΚ). Επίσης, θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε δυναμικό των κεντρικών δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ερευνητικών Κέντρων, δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι θα παρέχουν έργο στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στο πεδίο της Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης των ατόμων με οπτική αναπηρία, ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και νοητική αναπηρία / πολλαπλές αναπηρίες. Οι απόφοιτοι, θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη