Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης". Κατευθύνσεις: α) "Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία", β) "Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση". Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που αφορούν στα εξής αντικείμενα:
• Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης γενικότερα και των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα, καθώς επίσης και τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. ΓΓΔβΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ, ΠΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΣΔΕ κλ.π.).
• Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις υπ’ αριθμ. 1934/17-7-2014 υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκε το πρόγραμμα, και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος στην 30/05-05--2014 Συνεδρίασή της.
Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, και πληροφορικής-νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στα εξής αντικείμενα:
(α) Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
(β) Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» έχει ως αντικείμενο τη διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας και πληροφορικής-νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, η Κατεύθυνση "Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία" πρόκειται να καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό της υπάρχουσας ελληνικής πραγματικότητας. Έχει γίνει πλέον συνείδηση στον χώρο της εκπαίδευσης η ανάγκη επαγγελματικής αναβάθμισης των στελεχών εκπαίδευσης (Περιφερειακών Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και λοιπών στελεχών εκπαίδευσης), αφού οι περισσότεροι από αυτούς δε διαθέτουν εξειδικευμένες και πιστοποιημένες πανεπιστημιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Συνεπώς, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρει τη δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και στους μελλοντικούς, να αποκτήσουν τις κατάλληλες εκείνες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν αυτοί να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κατεύθυνση "Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας" θα μπορούν να εργαστούν: (α) ως στελέχη σε γενικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και σε οργανισμούς δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. ΓΓΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ κλπ.), στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΔΒΜ) και στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), (β) ως στελέχη των κεντρικών δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης και Διά βίου Μάθησης, και (γ) στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στη διοίκηση της εκπαίδευσης.
Η κατεύθυνση της "Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση" θα καλύψει τη διαπιστωμένη ανάγκη της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής σε όλο το φάσμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αλλά και της Προσχολικής Αγωγής) – σε όλες τις εκφάνσεις της: στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση (όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), στα Γενικά Λύκεια και στα Επαγγελματικά και Τεχνικά Λύκεια και γενικά σε κάθε μορφής εκπαίδευση που προηγείται της Μετα-λυκειακής, Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όπως είναι γνωστό, η Πληροφορική και γενικότερα οι Νέες Τεχνολογίες σήμερα αποτελούν ένα ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο και ένα μέσο για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Πέραν τούτου όμως, η εκπαίδευση πρέπει να λάβει υπόψη της και τις νέες κοινωνικές πρακτικές και το ιδιαίτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται στον κυβερνοχώρο και είναι γνωστές με την ονομασία ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy).
Το πρόγραμμα της Κατεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση απευθύνεται σε εν ενεργεία και εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων (και όχι μόνο της Πληροφορικής), οι οποίοι θα επιθυμούσαν να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να βελτιώσουν ουσιαστικά τις διδακτικές τους μεθόδους, ενσωματώνοντας σε αυτές τις νέες τεχνολογίες και εγγράφοντας τη διδακτική τους προβληματική στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη