Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Εφαρμοσμένη Πληροφορική". Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις:
Μετά την περάτωση των διδακτορικών σπουδών οι διδάκτορες αναμένεται να:
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, η οποία εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών ενός συγκεκριμένου επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς, όπως η Οικονομία και η Διοίκηση.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου επιμέρους γνωστικού πεδίου, με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους.
Δεξιότητες:
Μετά την περάτωση των διδακτορικών σπουδών οι διδάκτορες αναμένεται να:
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους έρευνες, μελέτες και εργασίες.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό τους εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα της Πληροφορικής.
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους.
• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού τους και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες:
Μετά την περάτωση των διδακτορικών σπουδών οι διδάκτορες αναμένεται να:
• Έχουν αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό ερευνητικό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα στον χώρο της Πληροφορικής.
• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, με αφετηρία την επαγωγική σκέψη που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού τους.
• Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο της Πληροφορικής.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.
• Διεξάγουν υψηλής ποιότητας έρευνα και καθοδηγούν ερευνητικές ομάδες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος των διδακτορικών σπουδών είναι να παρέχουν στους διδάκτορες του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στην ανάπτυξη και
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να διεξάγουν αυτόνομη έρευνα στους επιμέρους τομείς της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Σχέση με την απασχόληση

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος είναι αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος Καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητή σε ερευνητικά ινστιτούτα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη