Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμό στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη". Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα παρέχει κριτικές προσεγγίσεις του πολιτισμού και παρακολουθεί τους ιστορικούς μετασχηματισμούς σε μακρά διάρκεια, φιλοδοξώντας να καλύψει γνώσεις για τους μακρινούς γείτονες της Ελλάδας σχετικά με τους θεσμούς και την κοινωνική οργάνωση, αλλά κυρίως τις δράσεις, τις μνήμες και τα βιώματα των ανθρώπων στην καθημερινότητα. Το πρόγραμμα προσβλέπει στην καθιέρωση ενός ακαδημαϊκού παραδείγματος εξωστρέφειας πάνω σε ζητήματα διδασκαλίας και έρευνας για/στις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Περιλαμβάνονται δικτύωση-συνεργασίες-ανταλλαγές με Πανεπιστήμια της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης - Graz (Αυστρία), Cluj (Ρουμανία), Novi Sad (Σερβία), Sofia (Βουλγαρία), Zagreb (Κροατία), Ljubljana (Σλοβενία), Regensburg (Γερμανία). Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να: Παρέχει δυνατότητες εξειδίκευσης στις σπουδές περιοχών στην ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη από τη σκοπιά της Ιστορίας, της Ανθρωπολογίας και των σπουδών του πολιτισμού (τέχνη, λογοτεχνία, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς). Προβάλλει τη σημασία της εξωστρέφειας για την άσκηση πολιτισμικής κριτικής εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, με στόχο την καλλιέργεια της ανοχής του διαφορετικού Άλλου. Προωθεί την εξειδίκευση στις επιστήμες της Ιστορίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κεντρική αναφορά στις σπουδές περιοχής της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, προετοιμάζοντας τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Προωθεί την επιμόρφωση και την απόκτηση δεξιοτήτων που απευθύνονται σε μελλοντικά ή/και ήδη υπηρετούντα α) στελέχη διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, β) διευθυντικά στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, γ) στελέχη Κοινωνικών Συνεργατικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της διαχείρισης προϊόντων πολιτισμού (υλικού και άυλου). 

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι κάτοχοι των Μεταπτυχιακών Τίτλων του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, καθώς και σε άλλα Τμήματα/ Σχολές Α.Ε.Ι. με σχετικό αντικείμενο στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.  

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη