Περιγραφή

Γνώσεις

• Αναλύουν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν το πεδίο εργασίας τους.
• Κατέχουν το περιεχόμενο, τις ειδικές αρχές και έννοιες της ειδικότητάς τους.
• Κατανοούν τις διαδικασίες εφαρμογής στο πεδίο της εργασίας ή/και της σπουδής τους.
• Κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τις μεθόδους και τις διαδικασίες των νέων τεχνολογιών.
• Γνωρίζουν τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους.

Δεξιότητες

• Κατέχουν τις γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες της ειδικότητάς τους.
• Εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές στο πεδίο της ειδικότητάς τους.
• Επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.
• Διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες σε εξειδικευμένο επίπεδο σε θέματα της ειδικότητάς τους.
• Χειρίζονται επαρκώς τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Ικανότητες

• Δρουν με αυτονομία σε συγκεκριμένο πεδίο εργασίας.
• Λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών.
• Ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ειδικότητάς τους και βάσει των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε τίτλο/προσόν αυτού του τύπου έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου.
Οι κάτοχοι τίτλων/προσόντων αυτού του τύπου δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ανώτερου επιπέδου.