Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Το Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά στα βασικά αντικείμενα του μηχανολόγου μηχανικού.
Η Μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. Οι δραστηριότητες του μηχανολόγου μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων.
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοίτησης στο Τμήμα ο εκπαιδευόμενος αποκτά εμπεριστατωμένες γνώσεις υποβάθρου και βασικών αρχών στο αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ο Οδηγός Σπουδών ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και στον Πρώτο τριετή κύκλο σπουδών παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις υποβάθρου, ενώ στον Δεύτερο και Τρίτο κύκλο σπουδών παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις σε εφαρμοσμένα αντικείμενα με έμφαση τις κατασκευές, την ενέργεια και τη βιομηχανική διοίκηση. Ο εκπαιδευόμενος αποκτά ικανότητες για την κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων, ανάλυση και σχεδίαση κατασκευών, διατάξεων, διεργασιών και οργάνωση παραγωγικών μονάδων. Μαθαίνει να χρησιμοποιεί μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και σχεδίασης σε εφαρμοσμένα προβλήματα και μελέτες αξιοποιώντας πλήρως σύγχρονο λογισμικό για μηχανικούς, πειραματικές μεθόδους και αναλυτικά εργαλεία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πρόκειται για Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στο Δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ο φοιτητής αποκτά τις γνώσεις και την κριτική ικανότητα αντιμετώπισης σχεδιαστικών και αναλυτικών προβλημάτων και μελετών στην περιοχή της Μηχανολογίας. Ο Οδηγός Σπουδών παρέχει ένα ολοκληρωμένο και καλά οργανωμένο σύνολο μαθημάτων με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα Ενέργειας.

Σχέση με την απασχόληση

Το Δίπλωμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα από τα απαραίτητα διπλώματα για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΙΠΛΩΜΑ Τ.Μ.Μ