Πτυχίο Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων. Κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β) Μουσειολογία, γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Με βάση την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις εξής γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:

Κατεύθυνση 1η (Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας).
Οι πτυχιούχοι με την κατεύθυνση αυτή αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να:
α) καλύπτουν τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις στους χώρους της ξενοδοχείας, μονάδων πολιτισμού, εστίασης και πρακτόρευσης του τουρισμού, όπως επίσης και στους υπόλοιπους υποκλάδους-επαγγέλματα και επιστημονικούς χώρους του τουρισμού, με σκοπό να κρίνουν, να αξιολογούν, να ερευνούν και να σχεδιάζουν την ανάπτυξη και τη διοίκηση του τουρισμού στη χώρα, ως συνολικού φαινομένου.
β) σχεδιάζουν και αναπτύσσουν μορφές επιχειρηματικότητας και ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας διαμέσου αναβάθμισης της ποιότητας εκπαίδευσης των ανθρωπίνων πόρων με νέα τεχνολογικά εργαλεία και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.

Κατεύθυνση 2η (Μουσειολογία).
Οι πτυχιούχοι με την κατεύθυνση αυτή αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να:
α) έχουν την ικανότητα να οργανώνουν Μουσεία.
β) καταγράφουν, προβάλουν και διαχειρίζονται την πολιτιστική κληρονομιά.
γ) συμβάλλουν στην πολιτιστική αναπαράσταση, στην οργάνωση και διαχείριση αναλογικών και διαδραστικών εκθέσεων.
δ) προτείνουν πολιτιστικό σχεδιασμό (cultural design). ε) μπορούν να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία (ψηφιακή) για το δημιουργικό σχεδιασμό εξειδικευμένων εφαρμογών, την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, την πολιτιστική διαχείριση και προβολή.

Κατεύθυνση 3η (Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων).
Οι πτυχιούχοι του τμήματος με κατεύθυνση την Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων καθίστανται ικανοί ώστε:
α) να εξοικκειώνονται με το θεωρητικό πλαίσιο των επικοινωνιακών σπουδών. Αποκτούν τις κατάλληλες πρακτικές δεξιότητες που απαιτεί η ενασχόλησή τους με τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής στον εξειδικευμένο χώρο των πολιτιστικών μονάδων. β) να εμβαθύνουν τόσο σε θεωρητικό επικοινωνιακό υπόβαθρο, όσο και στο πρακτικό μέρος, στη μεθοδολογία οργάνωσης και διεξαγωγής της επικοινωνιακής στρατηγικής που οφείλουν να εφαρμόζουν οι πολιτιστικές μονάδες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων είναι η μετάδοση όλων των απαραίτητων γνώσεων, της μεθοδολογίας και των εργαλείων που είναι απαραίτητα στους αποφοίτους ώστε να αποτελέσουν άρτια καταρτισμένα στελέχη, ικανά να απασχοληθούν με επιτυχία στον τομέα της ειδίκευσής τους (Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Μουσειολογία και Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων).

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.