Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι πτυχιούχοι του Τμήματος διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε:
• Εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αυτοματισμού και επικοινωνιών.
• Τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αυτοματισμού, πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών.
• Σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού και επικοινωνιών.
• Εφαρμογή προτύπων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν τεχνικές, παραγωγή, ολοκλήρωση και εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς.
• Σε βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους ασχολούμενοι με τη μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού.
• Στη μελέτη, επίβλεψη λειτουργίας και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και αυτοματοποίησης, καθώς και στην ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.
• Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, σχετικών με το σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τμήματος.
• Στον τομέα των κτιριακών και οικιακών εγκαταστάσεων ασχολούμενοι με τη μελέτη, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων κτιριακών αυτοματισμών και επικοινωνιακών δικτύων.
• Στον τομέα επικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων, ασχολούμενοι με συστήματα ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας, μετάδοσης και διαχείρισης πληροφορίας.
• Σε τομείς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (utilities), ασχολούμενοι με τη μελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη λειτουργίας ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και συστημάτων συλλογής, μετάδοσης, επεξεργασίας και ελέγχου δεδομένων και σημάτων.
• Στον τομέα ενέργειας, ασχολούμενοι με τη μελέτη και τη λειτουργία συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμβατικών και εναλλακτικών μορφών.
• Στη μελέτη ενεργειακής συμπεριφοράς κτηρίων, καθώς και στην ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση κτηρίων.
• Στη μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη και υποστήριξη λειτουργίας ψυκτικών συστημάτων και συστημάτων κλιματισμού.
• Στον τομέα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων μέσων μεταφοράς.
• Σε χώρους παροχής υπηρεσιών, ασχολούμενοι σε μονάδες όπου είναι εγκατεστημένα και χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα (νοσοκομεία, τηλεοπτικοί σταθμοί, εμπορικές επιχειρήσεις κ.ά.).
• Στην εκπαίδευση (μέση, μεταλυκειακή και ανώτατη).

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και κατά συνέπεια το προσφερόμενο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, είναι διαρθρωμένο σε τρεις τομείς, ο πρώτος από τους οποίους αφορά εκπαίδευση σε μαθήματα γενικής υποδομής, ο δεύτερος αφορά θέματα ηλεκτρονικών συστημάτων και αυτοματισμών και ο τρίτος αφορά θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών. Η δραστηριοποίηση στις νέες τεχνολογίες αποτελεί βασική προϋπόθεση, αλλά και ουσιαστικό μοχλό στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η διάδοση της αυτοματοποίησης, των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας πληροφοριών, αλλά και ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού και ενεργειακών συστημάτων που χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες και η ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει οδηγήσει στον καθορισμό των τομέων δράσης προτεραιότητας του προγράμματος σπουδών, το οποίο στοχεύει στην παροχή ποιοτικών γνώσεων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτού του κύκλου δραστηριοτήτων και αποτελούν αφενός, ένα σταθερό υπόβαθρο της επαγγελματικής υπόστασης των εκπαιδευομένων, αφετέρου προσφέρουν συμπληρωματικές προχωρημένες γνώσεις και ικανότητες, μετατρέψιμες και προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Για το σκοπό αυτό, η εκπαίδευση στο Τμήμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Παροχή γνώσεων υποδομής ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι του Τμήματος να προσεγγίσουν τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και να παρακολουθούν την εξέλιξή της.
• Παροχή σύγχρονων και ειδικευμένων γνώσεων στο αντικείμενο σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν ευχέρεια και απόδοση στην επαγγελματική τους απασχόληση.
• Παράλληλα δίνεται έμφαση στον εφαρμοσμένο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ώστε οι παρεχόμενες γνώσεις να είναι άμεσα εφαρμόσιμες και οι απόφοιτοι να διαθέτουν γνώση και εμπειρία των προβλημάτων της πράξης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι σε θέση να ασκήσουν το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Με βάση μία σειρά από διατάξεις νόμου, στους πτυχιούχους του Τμήματος χορηγείται, άμεσα ή με προϋποθέσεις, δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (Π.Δ. 108/07.06.2013, ΦΕΚ 141Α/12.06.2013), δικαίωμα εκπόνησης μελετών πυροπροστασίας (πυροσβεστικές διατάξεις 3/2.12.1980 ΦΕΚ 20Β/19.01.1981, 3α/20.08.1981, ΦΕΚ 538Β/11.09.1981, 8/07.08.1997, ΦΕΚ 725Β/19.08.1997), δικαίωμα συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (Ν. 1575/03.12.1985, ΦΕΚ 207Α/11.12.1985), δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών (Π.Δ. 100/30.10.2010, ΦΕΚ 177Α/06.10.2010, Ν. 4030 /21.11.2011, ΦΕΚ 249Α/25.11.2011), δικαίωμα χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων (Π.Δ. 113/17.10.2012, ΦΕΚ 198Α/17.10.2012), δικαίωμα μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων για την καύση υγρών και αερίων καυσίμων (Π.Δ. 114/17.10.2012, ΦΕΚ 199Α/17.10.2012), δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων βιομηχανιών και άλλων μονάδων (Π.Δ. 115/17.10.2012, ΦΕΚ 200Α/17.20.2012), δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο επιθεωρητών μεταποιητικών εγκαταστάσεων (Π.Δ. 126/05.11.2012, ΦΕΚ 227Α/16.11.2012), δικαίωμα μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και ελέγχου ψυκτικών εγκαταστάσεων (Π.Δ. 1/07.01.2013, ΦΕΚ 3Α/08.01.2013), δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ν. 3707/08, ΦΕΚ 209Α/08.10.2008).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.