Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: α) Κατασκευών και Εγκαταστάσεων, β) Ενέργειας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις-δεξιότητες για να καλύψουν θέματα ενέργειας και θέματα μηχανολογικών κατασκευών και εγκαταστάσεων. Ο τομέας Ενέργειας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των ενεργειακών συστημάτων - παραγωγή ενέργειας, τόσο από αναλώσιμες, όσο και ανανεώσιμες πηγές, σχεδίαση και μελέτη εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης και περιβαντολογικών προβλημάτων που συνδέονται με ενεργειακές εφαρμογές. Ο τομέας Κατασκευών παρέχει το σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων για τη μελέτη-σχεδίαση και κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων με τη χρήση συμβατικών και σύνθετων υλικών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοποί του Τμήματος είναι:
- η εκπαίδευση και δημιουργία στελεχών για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με στόχο την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων της παραγωγής και των αναγκών της κοινωνίας,
- η παροχή γνώσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των νέων τεχνολογιών στον τομέα της Μηχανολογίας,
- η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντας τα απαραίτητα ικανά στελέχη, τα οποία θα μπορούν να ανταποκρίνονται στη ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία,
- η έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την ικανοποίηση των αναγκών παραγωγικών μονάδων.

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να ακολουθήσουν και να εξειδικευτούν σε έναν από τους δύο τομείς εξειδίκευσης:
- Στον τομέα Ενέργειας παρακολουθούν έναν κύκλο μαθημάτων σχετικών με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τα Ενεργειακά Συστήματα, την Προστασία και Διαχείριση του περιβάλλοντος.
- Στον τομέα των Μηχανολογικών Κατασκευών και Εγκαταστάσεων, παρακολουθούν έναν κύκλο μαθημάτων σχετικών με τον σχεδιασμό και τη μελέτη των σύγχρονων Κατασκευών.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο δίνει πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
Το Πτυχίο δίνει, επίσης, το δικαίωμα στον κάτοχο αυτού να ασκεί επαγγελματική εργασία στην επιστήμη του Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.