Πτυχίο Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Σκοπός του Τμήματος είναι να δημιουργήσει πτυχιούχους με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, τόσο στα παραδοσιακά (εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, περιοδικά), όσο και στα σύγχρονα (web tν, web radio, internet based media, digital tν I radio) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων: α) στις τεχνολογίες πληροφορικής, β) στις σπουδές των ΜΜΕ, γ) στις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παραγωγή και διαχείριση υλικού για ταπαραδοσιακά, αλλά και σύγχρονα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Πρόκειται για ένα Τμήμα διεπιστημονικό που προάγει την επιστήμη της πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δηλαδή συνδυάζει την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες με τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα μέσα. Η τεχνολογία που συνεχώς μεταβάλλεται, υποχρεώνει το Τμήμα, για να μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστικό και να εφοδιάζει τους πτυχιούχους με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες να εργαστούν και να ανταπεξέλθουν στο ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον των τεχνολογιών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, να τροποποιεί και να εμπλουτίζει συστηματικά το πρόγραμμα σπουδών του με νέα μαθήματα, τα οποία θα είναι σε συμφωνία με την τρέχουσα τεχνολογία, καταργώντας παράλληλα μαθήματα.τα οποία είναι ξεπερασμένα, επιδιώκοντας έτσι την αναβάθμιση και την επέκταση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των σπουδαστών.

Σχέση με την απασχόληση

Το Τμήμα έχει θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ. 181 (ΦΕΚ 244/ 1-12-2008, τΑ' ) τα οποία κατοχυρώνουν τους αποφοίτους στην αγορά εργασίας: (α) στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, (β) σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, (γ) ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους, (δ) στο δημόσιο με δυνατότητα εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και (ε) στην εκπόνηση μελετών, στην παροχή συναφών υπηρεσιών και έργων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.