Πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει:
• τον τρόπο τροφοδοσίας ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων
• πώς να διαχειρίζεται τον τρόπο προμήθειας τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού
• πώς να προγραμματίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα τουριστικών επιχειρήσεων
• πώς να χρηματοδοτεί τουριστικές επιχειρήσεις
• πώς να τηρεί λογαριασμούς πελατών (Main Courante)
• πώς να εποπτεύει ορόφους
• πώς να εποπτεύει και να διοικεί το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων
• πώς να ερευνά την αγορά πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών
• πώς να διαχειρίζεται επισιτιστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια, καφετέριες, κλπ.) μπαρ, κέντρα διασκέδασης και κυλικεία σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α'
• πώς να καταρτίζει προϋπολογισμούς εσόδων – εξόδων
• πώς να ασκεί τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακά επισιτιστικά κλπ. τμήματα επιβατικών πλοίων κρουαζιερόπλοιων
• πώς να παρέχει τουριστικές πληροφορίες
• πώς να εκδίδει εισιτήρια
• πώς να σχεδιάζει και να συνθέτει τουριστικά πακέτα
• πώς να σχεδιάζει και να εκτελεί ταξίδια
• πώς να προγραμματίζει και να εκτελεί μαζική διακίνηση ατόμων
• πώς να καθοδηγεί ταξιδιωτικές ομάδες (Tour Leaders)
• πώς να ασκεί το επάγγελμα του υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακών γραφείων
• πώς να ασκεί το επάγγελμα του υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων
• πώς να παρέχει υπηρεσίες στη Δ/νση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές διευθύνσεις του
• πώς να εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας για την ίδρυση-επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.

Δεξιότητες-Ικανότητες: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:
• να σχεδιάσει και να διοικήσει ολόκληρη την τουριστική επιχείρηση, ανεξάρτητα του μεγέθους της, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους στην οργάνωση και λειτουργία της
• να συμμετέχει στο σχεδιασμό, τη δημόσια διοίκηση και την πολιτική τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
• να διαχειριστεί, να εκπαιδεύσει και να αναπτύξει τους ανθρώπινους πόρους τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών
• να συμμετέχει στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδιαιτερως στη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία δωματίων, ορόφων, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών
• να συμμετέχει στην προώθηση και πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, απευθείας από τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων
• να εφαρμόσει επιχειρησιακά και διεθνή πληροφοριακά συστήματα συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών
• να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και ιδιαίτερα των τεχνολογιών του διαδικτύου στους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας
• στον τομέα marketing, να δημιουργήσει, να τιμολογήσει, να προβάλει (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και να διαθέσει τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα
• να συντάξει μελέτες για την ίδρυση, τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών
• να συμβάλλει στο συλλογικό σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή νεοαναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς
• να διασφαλλισει την ποιότητα παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO).

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι επιστήμονας του τουρισμού και θα έχει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να μπορεί να υιοθετεί συστηματικές προσεγγίσεις, να αναλύει προβλήματα στη λήψη των αποφάσεων και να μετατρέπει διάφορες πληροφορίες σε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Επίσης, θα μπορεί να δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού του αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό σπουδών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο σκοπός του Προγράμματος Σπουδών συνίσταται στο να παρέχει οργανωμένες προπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων σε μικρο- & μακρο-ανάλυση, μέσα από μια διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική/τεχνολογία και τη διδασκαλία με την έρευνα. Συγκεκριμένα, οι δυο βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι: i) η εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών τουριστικής βιομηχανίας με εξειδικευμένο προφίλ επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και ii) η εκπαίδευση στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία περιφερειών, νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων), καθώς επίσης συμβούλων αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων σε θέματα σχεδιασμού, τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.