Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών α) να γνωρίζει αναλυτικά το αντικείμενο σπουδών του, να κατανοεί τις αρχές του γνωστικού πεδίου της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, να εμβαθύνει, να διευρύνει και να προσαυξάνει τις αποκτηθείσες γνώσεις του β) να αναλύει και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζει σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου του, να εφαρμόζει ορθά τα εργαλεία και τις τεχνικές στην διαχείριση βασικών θεμάτων, να επιλύει σύνθετα ή και νέα προβλήματα και να επικοινωνεί με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρει πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα, και τέλος, γ) να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες, να λαμβάνει αποφάσεις, να τις αξιολογεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται, και να είναι σε θέση να αναλάβει, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοιοκονομικής αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία: i) Να τηρούν τα λογιστικά βιβλία και να εκδίδουν τα φορολογικά στοιχεία όλων των κατηγοριών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης. ii)Να συντάσσουν και να αναλύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων iii) Να καταρτίζουν προϋπολογισμούς και απολογισμούς και να αναλύουν τα αποτελέσματα με βάση τις αποκλίσεις iv) Να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους κοστολόγησης v) Να χειρίζονται και να εφαρμόζουν τα σύγχρονα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα vi) Να εκπονούν χρηματοοικονομικές μελέτες και να παρέχουν εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές συμβουλές vii) Να αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων viii) Να προβαίνουν σε εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων ix) Να παρέχουν συμβουλές για λογιστικά, διοικητικά, εργατικά θέματα x) Να εκπονούν οικονομοτεχνικές μελέτες και xi) Να κατανοούν, να παρακολουθούν και να γνωρίζουν τις οικονομικές εξελίξεις και τις χρηματοπιστωτικές διαδικασίες.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ένα από τα απαραίτητα πτυχία για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικές εταιρείες και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμους, όπως εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.