Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Μάρκετινγκ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Οι φοιτητές του προπτυχιακού πρόγραμματος της Διοίκησης των Επιχειρήσεων με Κατεύθυνση Μάρκετινγκ, αποκτούν τις γνώσεις στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ και ειδικότερα σε πεδία τέτοια όπως είναι, ενδεικτικά, η έρευνα αγοράς, η επικοινωνία και η διαφήμιση, ο σχεδιασμός στρατηγικής μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, η διεθνοποίηση εταιριών και η εξαγωγή σε διεθνείς αγορές, το πολιτικό μάρκετινγκ. Προσφέρονται επίσης, απαραίτητες γνώσεις σε επιμέρους πεδία όπως η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η λογιστική, τα χρηματοοικονομικά, η πληροφορική και τα νομικά για επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο, τις δεξιότητες και τις ικανότητες όσον αφορά στο να:
1. Κατανοούν τις βασικές έννοιες της διοίκησης, του μάρκετινγκ και του γενικότερου περιεχομένου τους καθώς και της χρήσης νέων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ.
2. Χρησιμοποιούν επιστημονικά εργαλεία για την ανάλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και τη λήψη καλύτερων αποφάσεων καθώς και τον προγραμματισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3. Σχεδιάζουν και υλοποιούν έρευνες αγοράς με συγκεκριμένους στόχους και κατάλληλη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων.
4.Εμβαθύνουν στη συμπεριφορά καταναλωτή και στην ανάπτυξη κατάλληλης επικοινωνιακής/διαφημιστικής πολιτικής στα πλαίσια ενός προγράμματος μάρκετινγκ. 5. Αναλύουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού με σκοπό τον εντοπισμό αξιοποιήσιμων ευκαιριών και τυχόν κινδύνων, τον καθορισμό στόχων μάρκετινγκ, την ανάπτυξη και τον έλεγχο μετρήσιμων στρατηγικών σε διεθνείς αγορές. 6. Αντιλαμβάνονται της αρχές αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, της διαχείρισης των συγκρούσεων και των αλλαγών σε έναν οργανισμό.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων με Κατεύθυνση Μάρκετινγκ είναι η δημιουργία διοικητικά ικανών στελεχών με γενικές γνώσεις στη διοικητική επιστήμη και ειδικότερες γνώσεις και ικανότητες στην εφαρμογή του σύγχρονου μάρκετινγκ σε διεθνείς, ανταγωνιστικές αγορές. Εκεί, οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται σε περιβάλλον αβεβαιότητας και απαιτούν από τη φύση τους διεπιστημονική προσέγγιση και γνώση. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες γενικές και ειδικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία να: (α) εργαστούν σε ποικίλους τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη ή υπεύθυνοι ιδιωτικών ή δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών ή/και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, (β) παρακολουθούν, με βάση το επιστημονικό υπόβαθρο που είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν, τις εξελίξεις τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε θεωρητικό επίπεδο στο γνωστικό τους αντικείμενο και (γ) επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές στα πεδία της διοίκησης και του μάρκετινγκ σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με Κατεύθυνση Μάρκετινγκ, λόγω του ολοκληρωμένου διεπιστημονικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους στη διοίκηση και στο μάρκετινγκ, είναι ανταγωνιστικοί και μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε ποικίλα σύγχρονα πεδία της διοίκησης και του μάρκετινγκ, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνείς αγορές ή στο ηλεκρονικό εμπόριο. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και συναφών με το εμπόριο/διαφήμιση γενικότερα, έχουν καθορισθεί με βάση το Π.Δ 514/89 (ΦΕΚ 218/5-10-89/τ.Α') καθώς και το Π.Δ. 78/1989 (ΦΕΚ 36/7-2-89/τ.Α'), αντίστοιχα. Επίσης, έχουν καθοριστεί συμπληρωματικά δικαιώματα σύμφωνα με τα οποία, οι απόφοιτοι τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού (δες Άρθο13 του Ν.2771/99, ΦΕΚ 280/τ.Α'/16-12-99 καθώς και Άρθο 17 του Ν.3470/2006, ΦΕΚ 132/τ.Α'/28-6-2006). Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Μάρκετινγκ έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν ως στελέχη:
• Οργανισμών του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
• Επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα με έμφαση στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο σχεδίων στρατηγικής μάρκετινγκ, τη λογιστική, χρηματοοικονομική και φοροτεχνική αξιολόγηση του οργανισμού, τη διαχείριση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τη στελέχωση, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση των εργαζομένων, τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, τη διαφήμιση, την οργάνωση εκθέσεων, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις ενός οργανισμού.
• Ανώτερα ή/και Διευθυντικά, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, με δυνατότητα εξέλιξης στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά δικαιώματα όπως καθορίζονται από το παραπάνω Π.Δ. Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, να επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές σε επιμέρους τομείς της διοίκησης μάρκετινγκ ή/και να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.