Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: α) Δομοστατικοί Μηχανικοί. β) Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του να ανταποκριθεί στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις σχετικές με το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής εκπαίδευσης και την τεχνολογική κυρίως έρευνα, που θα αναπτύξει τεχνογνωσία στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, καθώς και στην προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να αντιμετωπίσει με επάρκεια τις ανάγκες για δημιουργία δομημένου περιβάλλοντος. Θα συνδυάσει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Το θεωρητικό υπόβαθρο θα αφορά τις μεθοδολογίες της τεχνολογίας και της διοίκησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ικανοτήτων στην παραγωγή και διαχείριση τεχνικών έργων σε υφιστάμενο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών ΜηχανικώνTεχνολογικής Εκπαίδευσης Τρικάλων θα παρέχουν υπηρεσίες στην μελέτη, στην επίβλεψη και στην τεχνολογία της κατασκευής των οικοδομικών έργων, καλύπτοντας το γνωστικό αντικείμενο του τεχνολογικού και οικονομικού πεδίου στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και διαχείριση τόσο του φυσικού, όσο και του δομημένου περιβάλλοντος. Επίσης, στην αρχιτεκτονική διάπλαση των οικοδομών (λειτουργική - τυπολογική - μορφολογική - αισθητική), στην μελέτη των αρχιτεκτονικών και οικοδομικών λεπτομερειών, στον σχεδιασμό και στον υπολογισμό του φέροντος οργανισμού, στην τεχνολογία των οικοδομικών υλικών, στην παθολογία των κατασκευών, στην οργάνωση, στον έλεγχο και στην διαχείριση των εργοταξιακών χώρων, που εξυπηρετούν οικοδομικά έργα. Επίσης, θα παρέχουν υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου, τη μελέτη χρήσεως γης και την αρμονική συνύπαρξη των παραπάνω με το υφιστάμενο οικιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης επέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι πτυχιούχοι θα δραστηριοποιούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων τεχνικών ειδικοτήτων, ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα με την μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς έργων και εργασιών του γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. (ΤΡΙΚ.)