Πτυχίο Σχεδιαστή & Τεχνολόγου Ξύλου & Επίπλου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Σχεδιασμου & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών α) να γνωρίζει αναλυτικά το αντικείμενο σπουδών, να κατανοεί τις αρχές του γνωστικού πεδίου του Σχεδιαστή & Τεχνολόγου Ξύλου & Επίπλου, να εμβαθύνει, να διευρύνει και να προσαυξάνει τις αποκτηθείσες γνώσεις και να διαθέτει αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού αντικειμένου, β) να αναλύει και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζει σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου του, να εφαρμόζει ορθά τα εργαλεία και τεχνικές στην διεύρυνση των βασικών θεμάτων,να επιλύει σύνθετα ή και νέα προβλήματα και να επικοινωνεί με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρει πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα, και τέλος, γ) να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες, να λαμβάνει αποφάσεις, να τις αξιολογεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται, και να είναι σε θέση να αναλάβει, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. αποκτά τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: i) παραγωγής προϊόντων ξύλου, ii) παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών, iii) σχεδιασμού πρωτότυπων επίπλων και ξυλοκατασκευών και εφαρμογής σχεδιαστικών προτάσεων σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς, iv) οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, v) εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξυλοκατασκευών και εφαρμογής κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, vi) επίπλωσης και διακόσμησης από ξύλο. Με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες οι απόφοιτοι μπορούν με επιτυχία: (α) να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, (β) να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο και (γ) να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Σχέση με την απασχόληση

Με το πτυχίο του Σχεδιαστή & Τεχνολόγου Ξύλου & Επίπλου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα (Π.Δ. 97/2006 – ΦΕΚ 98/16.5.2006, τ.Α’) ο κάθε απόφοιτος του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε όλο το φάσμα του κλάδου του Ξύλου και Επίπλου και ειδικότερα σε: α) Σχεδιασμό επίπλων και συστημάτων επίπλων, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων, β)Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής επίπλων, γ) Παραγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών (πριστής ξυλείας, ξυλοπλακών, ξυλοφύλλων, εμποτισμένου ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτιού, προϊόντων πυρόλυσης ξύλου, κουφωμάτων, σκεπών, πατωμάτων, προκατασκευασμένων ξύλινων σπιτιών και λοιπών ξύλινων κατασκευών), δ) Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, ε) Επίπλωση και διακόσμηση από ξύλο, στ) Έλεγχο της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, ζ) Μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, η) Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας και θ) Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.