Πτυχίο Πυροσβέστη. Σχολή Πυροσβεστών. Πυροσβεστική Ακαδημία.

Περιγραφή

Οι σπουδαστές μετά την αποφοίτησή τους:
Γνώσεις:
- έχουν εξειδικευμένη γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στη Σχολή και στην οποία υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα, τα οποία υποστηρίζουν γνωστικά τη θεωρητική και πρακτική πυροσβεστική-διαχείρισης κρίσεων εκπαίδευση.
- έχουν θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της πυροσβεστικής-διαχείρισης κρίσεων επιστήμης και τεχνολογίας, στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον.
- μπορούν να αναγνωρίζουν τα μέρη και τους κανόνες χειρισμού όλων  των πυροσβεστικών μέσων και εξοπλισμού  που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα.                   

Δεξιότητες-Ικανότητες:                                        
- αναπτύσσουν και βελτιώνουν τη  δεξιοτεχνία στη χρήση πυροσβεστικών μηχανημάτων, οχημάτων, εργαλείων και μέσων, 
- δημιουργούν πνεύμα εμπιστοσύνης στους προϊσταμένους, στους συναδέλφους, αλλά και στις ικανότητες των ιδίων των πυροσβεστών, 
- διατηρούν και βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, έτσι ώστε οι πυροσβέστες να μπορούν να ανταποκριθούν σε δύσκολες και επίπονες σωματικές εργασίες, 
να εμπεδώσουν τη συνειδητή πειθαρχία, να σφυρηλατηθεί πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και συναδελφικής αλληλεγγύης,
- εκτελούν τα ανακριτικά τους καθήκοντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος (π.χ.  έγκλημα του εμπρησμού κ.ά.).      
- χρησιμοποιούν το σύνολο των πυροσβεστικών πόρων και μέσων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,                                                          
- ανταποκρίνονται σε καταστάσεις κρίσεων και διαχειρίζονται αυτές ανάλογα με τα καθήκοντά τους,                
- επικοινωνούν με τον πολίτη, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου. 

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σ.ΠΥ.Π.Σ. Πυροσβέστες & Πυροσβέστριες, είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, που εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων. 
Στην Σ.ΠΥ.Π.Σ. λειτουργούν οι ακόλουθοι Κύκλοι Σπουδών και οι επιμέρους εξειδικεύσεις/ θεματικές ενότητες:

Α. Η  θεωρητική-επαγγελματική εκπαίδευση. Ειδικότερα η συγκεκριμένη εκπαίδευση περιλαμβάνει τους βασικούς κύκλους: 
• Πυροσβεστική τέχνη-πυροσβεστική τακτική (αστικές πυρκαγιές, δασικές πυρκαγιές, πυρκαγιές πλωτών και εναέριων μέσων, πυρκαγιές σε βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, διασώσεις από τροχαία ατυχήματα, διασώσεις από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, κ.ά.)
• Πυροσβεστική νομοθεσία - νομοθεσία Δημόσιας Διοίκησης   
• Πολιτική προστασία και πολιτική άμυνα (Διαχείριση κρίσεων σε περίοδο ειρήνης και πολέμου σε σχέση με την αποστολή του Π.Σ., Θεσμικό Πλαίσιο Φορέων, Υπηρεσιών και εφαρμογής δράσεων Πολιτικής Προστασίας,  εθελοντισμός, τοπική αυτοδιοίκηση και βέλτιστες πρακτικές Πολιτικής Προστασίας, κ.ά.)
• Πυρασφάλεια –Πυροπροστασία (νομοθεσία πυρασφάλειας, συστήματα πυροπροστασίας) 
• Δίκαιο (Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Διοικητικό-Αστικό Δίκαιο)
• Μηχανολογίας και Ρευστοδυναμικής (Γενική Μηχανολογία οχημάτων και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων, αντλίες, κινητήρες, δυναμική και τεχνολογία πυροσβεστικών οχημάτων, σχεδίαση και κατασκευή πυροσβεστικών οχημάτων, έλεγχος και επισκευή δομής πυροσβεστικών οχημάτων, αρχές συντήρησης πυροσβεστικών οχημάτων, μηχανική των ρευστών, κ.ά.) 
• Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες Τεχνικών Έργων, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Θεωρία και Αντοχή Υλικών, Φυσικοχημεία, Μοντελοποίηση υλικών και προσομοίωση συμπεριφοράς υλικών, Αντοχή Υλικών στη φωτιά, Θεωρία Καύσης και Έκρηξης,  Κατασβεστικά Υλικά, Εύφλεκτα υλικά,  Καταλύτες και ρύποι, Φυσική, Θερμοδυναμική, μετάδοση θερμότητας, φαινόμενα μεταφοράς, θέρμανση – ψύξη – κλιματισμός, παραγωγή, διάδοση και ανίχνευση θερμικών ακτινοβολιών, Οργανική και Ανόργανη Χημεία, εφαρμογές στην πολιτική προστασία, μέτρα προστασίας κ.ά.) 
• Οικοδομικό σχέδιο, τοπογραφία, Χαρτογραφία, οικοδομική, δομικά υλικά, δράσεις επί των κατασκευών, υδραυλική, ύδρευση – αποχέτευση, , επισκευή – αποκατάσταση βλαβών, προστασία περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού, κ.ά.)
• Ηλεκτρολογία (Ηλεκτρικές-Τεχνικές Εγκαταστάσεις, Συντήρηση πυροσβεστικού Μηχανολογικού εξοπλισμού, Τεχνολογία Πυροσβεστικών οχημάτων, κλιματισμός, μετάδοση θερμότητας και μάζας, εστίες και φούρνοι, κ.ά.) 
• Γενική παιδεία (Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, Πολιτική & Διπλωματική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Δημόσιες σχέσεις  - Διαπροσωπικές Σχέσεις – Επικοινωνία, Ψυχολογία, ψυχολογία του όχλου, Κοινωνιολογία, ισότητα των δύο φύλων, ανθρώπινα δικαιώματα – μη κυβερνητικοί οργανισμοί, πυροσβεστική ιστορία, σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία κ.ά.
• Χρήση & Λειτουργία πυροσβεστικού-διασωστικού εξοπλισμού.

Β. Η πυροσβεστική-εκπαίδευση διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες:
• Κανονισμός ασκήσεων
• Προσομοιώσεις πυροσβεστικής τέχνης-τακτικής
• Οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων- Χειρισμός Πυροσβεστικών μηχανημάτων 
• Χρήση – συντήρηση  πυροσβεστικού εξοπλισμού
• Υγεία και ασφάλεια εργασίας κατά τις επιχειρήσεις, πρώτες βοήθειες
• Πυροσβεστική εκγύμναση-σωματική αγωγή

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση των καθηκόντων του Πυροσβέστη. Οι Σχολές Πυροσβεστών και Αρχιπυροσβεστών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες ανώτερες σχολές.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση σε προγράμματα Ανώτερων Σχολών. Μερικά προγράμματα δέχονται σπουδαστές με βάση το εξαιρετικό τους ταλέντο ή τα επιτεύγματά τους (π.χ. στο καλλιτεχνικό πεδίο).
Οι πτυχιούχοι πολλών Ανωτέρων Σχολών έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγούν σε προσόντα επιπέδου 6 και άνω.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.