Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών. Σχολή Ανθυποπυραγών (ΑΕΙ) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Περιγραφή

Οι σπουδαστές μετά την αποφοίτησή τους κατέχουν εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων, την οποία μπορούν να αξιοποιούν επιχειρησιακά και πρακτικά:
Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (Καταστροφές και Περιβάλλον, Διαστάσεις Καταστροφών, Αντίληψη και Εκτίμηση του Κινδύνου), Κοινωνικές και Οικονομικές Συνέπειες των Καταστροφών (Προσαρμογή στις Καταστροφές, Καταστροφές και Κοινωνικά – Οικονομικά Συστήματα), Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές (Γεωλογικές Καταστροφές, Χειμαρρο-Ποτάμιες Πλημμύρες, Παράκτιες Καταστροφές, Κατολισθήσεις, Σεισμοί, Ηφαιστειακή Δραστηριότητα, Κλιματικές Μεταβολές, Καιρικές Καταστροφές, Υπαίθριες Πυρκαγιές (Αγροτικές και Δασικές). Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Τεχνολογικές Καταστροφές (Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, Τεχνολογικές Καταστροφές, Χημικές- Βιολογικές-Ραδιολογικές-Πυρηνικές-Χ.Β.Ρ.Π. Απειλές), Αντιμετώπιση ηλεκτρολογο-μηχανολογικών καταστροφών, Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων, Τεχνικές Παρεμβάσεις για Αποκατάσταση Επικινδυνοτήτων (Αναγνώριση Συμβατικών & Ιστορικών – Μνημειακών Κατασκευών, Κατασκευαστική Ανάλυση, Αποτίμηση της Κατασκευής, Τεχνικές Κατασκευές σε Περίπτωση Σεισμού, Έργα Μείωσης και Εκτροπής Πλημμυρών, Μέτρα Προστασίας Πυρκαγιών (Αστικών – Δασικών, Κανονισμοί και Έργα Προστασίας, Ιατρικός Σχεδιασμός), Αρχές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση των Καταστροφών (Διαστημικά Συστήματα Παρακολούθησης Γης, Συστήματα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (G.P.S.), Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα), Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ε.Ε. 

Περαιτέρω πληροφορίες

Το ΠΜΣ παρέχεται από τη Σχολή Ανθυποπυραγών (ΑΕΙ) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΑΜΘ και ειδικότερα το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο τίτλος είναι ενιαίος και χορηγείται από κοινού από τα δύο ιδρύματα. 
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει κατάλληλα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στελέχη Πολιτικής προστασίας σε σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.                                                                               Ειδικότερα, στόχος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων στη Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (Καταστροφές και Περιβάλλον, Διαστάσεις Καταστροφών, Αντίληψη και Εκτίμηση του Κινδύνου), Κοινωνικές και Οικονομικές Συνέπειες των Καταστροφών (Προσαρμογή στις Καταστροφές, Καταστροφές και Κοινωνικά – Οικονομικά Συστήματα), Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές (Γεωλογικές Καταστροφές, Χειμαρρο-Ποτάμιες Πλημμύρες, Παράκτιες Καταστροφές, Κατολισθήσεις, Σεισμοί, Ηφαιστειακή Δραστηριότητα, Κλιματικές Μεταβολές, Καιρικές Καταστροφές, Υπαίθριες Πυρκαγιές (Αγροτικές και Δασικές). Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Τεχνολογικές Καταστροφές (Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, Τεχνολογικές Καταστροφές, Χημικές- Βιολογικές-Ραδιολογικές-Πυρηνικές-Χ.Β.Ρ.Π. Απειλές), Αντιμετώπιση ηλεκτρολογο-μηχανολογικών καταστροφών, Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων, Τεχνικές Παρεμβάσεις για Αποκατάσταση Επικινδυνοτήτων (Αναγνώριση Συμβατικών & Ιστορικών – Μνημειακών Κατασκευών, Κατασκευαστική Ανάλυση, Αποτίμηση της Κατασκευής, Τεχνικές Κατασκευές σε Περίπτωση Σεισμού, Έργα Μείωσης και Εκτροπής Πλημμυρών, Μέτρα Προστασίας Πυρκαγιών (Αστικών – Δασικών, Κανονισμοί και Έργα Προστασίας, Ιατρικός Σχεδιασμός), Αρχές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση των Καταστροφών (Διαστημικά Συστήματα Παρακολούθησης Γης, Συστήματα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (G.P.S.), Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα), Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ε.Ε. 
Μαθήματα είναι τα κάτωθι:
• Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή διατριβών
• Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
• Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι Ι
• Αρχές γεωπληροφορικής στη διαχείριση των καταστροφών 
• Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
• Οικονομικές συνέπειες κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
• Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι ΙΙ
• Τεχνολογικές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
• Αντιμετώπιση και διαχείριση πυρκαγιών σε ηλεκτρο-μηχανολογικές εγκαταστάσεις και πυρκαγιών ατυχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς
• Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων
• Τεχνικές παρεμβάσεις για διευθέτηση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων 
• Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών. 

Σχέση με την απασχόληση

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο όπου οι τεχνολογίες αιχμής υπεισέρχονται σε καθημερινή βάση όχι μόνον στους χώρους έρευνας, αλλά και στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στην ιδιωτική πρωτοβουλία όπως και στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, κάθε άτομο που υπηρετεί σε έναν από αυτούς τους τομείς έχει καθήκον να εναρμονίζεται με αυτές, εμπλουτίζοντας τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητές του. Το εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με σειρά από καινοτόμα σε Πανελλαδικό επίπεδο εκπαιδευτικά εργαλεία και εργαστήρια, όπως Control room εφοδιασμένο με emergency risk simulators, On shore και off shore oil platform εκπαίδευση, χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality techniques) σε πυροσβέσεις, επεμβάσεις, απεγκλωβισμούς κλπ. δίνουν στον φοιτητή όλα τα υπερσύγχρονα εφόδια (μοναδικά σε ελλαδικό επίπεδο) προκειμένου να ανταποκριθεί στις υπηρεσιακές ανάγκες του, αλλά και να διεκδικήσει με τα αυξημένα προσόντα του βελτίωση της θέσης εργασίας και πρόοδο στην καριέρα του. 

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.