Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Διανομής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τεχνολογίες Υψηλών Τάσεων, Ηλεκτρικών Μηχανών, Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και στις Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Ειδικότερα οι πτυχιούχοι δύνανται να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς όπως:
• Στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα αυτοματισμών και συστήματα παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Στην τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων αυτοματισμού και πληροφοριακών συστημάτων.
• Στην οργάνωση ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, μονάδων διαχείρισης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
• Στην εφαρμογή προτύπων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων.
• Στη διαχείριση και εφαρμογή περιβαλλοντικών και νομικών υποχρεώσεων καθώς και των κανονισμών για την ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της εργασίας σε παραγωγικές μονάδες.
• Στην ικανότητα εφαρμογής ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.
• Σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης, που αφορούν στις τεχνικές, στην παραγωγή, στην ολοκλήρωση και στην εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς.
• Στην απόκτηση γνώσεων ικανών να οδηγήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.teikav.edu.gr/ed/

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός: Η συνεχής ανανέωση και επικαιροποίηση όλων των επιπέδων γνώσης, η εισαγωγή νέων και καινοτόμων εκπαιδευτικών, ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών με βασικό σκοπό να προάγει τη γνώση για την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη πάνω σε σύγχρονους τομείς του ευρύτερου αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, όπως είναι η ενέργεια, το περιβάλλον, η τεχνολογία υλικών, η εμβιομηχανική, οι τηλεπικοινωνίες έχοντας ως επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την πρωτοπορία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πρόγραμμα Σπουδών :Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης.
Το κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες και για κάθε μάθημα πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 10 εβδομάδες διδασκαλίας ώστε να θεωρείται ότι το μάθημα διδάχθηκε.
Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν :
Μαθήματα Γενικής Υποδομής με στόχο τη δημιουργία του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου για την κατανόηση των μαθημάτων που ακολουθούν.
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής με στόχο να προετοιμάσουν τους σπουδαστές για την πληρέστερη κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας.
Μαθήματα Ειδικότητας τα οποία διαπραγματεύονται την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται στα ειδικότερα γνωστικά πεδία του κλάδου.
Μαθήματα (ΔΟΝΑ) σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας, τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, την ασφάλεια στην εργασία, τη διαχείριση και νομοθεσία τεχνικών έργων.
Προαιρετικά μαθήματα γενικής ή εξειδικευμένης μόρφωσης καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Ξένη γλώσσα με στόχευση στην τεχνική ορολογία της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου.
Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχιακή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.