Πτυχίο Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται, ως Δασοπόνοι και διαχειριστές Φυσικού Περιβάλλοντος, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση κάθε είδους δασικών και περιβαλλοντικών μελετών, που αφορούν στη διαχείριση, διάνοιξη και προστασία χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (δασών, δασικών εκτάσεων, γυμνών και βοσκόμενων εκτάσεων κ.ά.), καθώς και στη διαχείριση και προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος (μελέτες διαχείρισης βιοτόπων, προστατευόμενων Φυσικών περιοχών, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες κ.ά.).
Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία δασικών οικοσυστημάτων, προστατευόμενων περιοχών, αστικού, περιαστικού πράσινου, δασικών φυτωρίων, αναδασωτικών προγραμμάτων, λεκανών απορροής, καταφυγίων, εκτροφείων θηραμάτων και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, ορεινών βοσκοτόπων, οικοτουριστικών εγκαταστάσεων και ευκολιών κ.ά.
Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία κάθε είδους τεχνικής υποδομής στο δασικό χώρο. Σχεδιασμό και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.
Μελέτη της Υδρολογίας και Γεωμορφολογίας του ορεινού χώρου. Μελέτη των Υδρολογικών και Υδραυλικών παραμέτρων των ορεινών ανοικτών φυσικών αγωγών.
Μελέτη χειμαρρικών φαινομένων και διαχείριση λεκανών απορροής και κώνων απόθεσης. Σχεδιασμό μελέτη και κατασκευή ορεινών υδρονομικών και υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού και χιονοκαλύματος.
Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασία και εμπορία αυτών.
Έλεγχο ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων (άμεσων και έμμεσων) που παράγονται από την αειφορική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων δασικών πόρων.
Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.
Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής, χαρτογράφησης φυσικών πόρων και παρακολούθησης χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (Monitoring) με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικών (ΓΣΠ).
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.
Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας, πολιτικής και διοίκησης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πόρων.
Εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών.
Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασοπονικών και λιβαδοπονικών φυτών.
Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
Στην παροχή συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και εποπτεία εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που αντικείμενό τους είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και η εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον.
Σχεδιασμό, οργάνωση και παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού για δασικά δένδρα και θάμνους.
Χρησιμοποίηση και εμπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος.
Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δασοπονίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα έχει ως σκοπό να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασοπονία και στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.
Η διάρκεια των βασικών σπουδών στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος είναι οχτώ(8) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένων και των έξι μηνών της πρακτικής άσκησης.
Kατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Κατά το όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και ολοκληρώνεται η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.
Όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μαθημάτων του Τμήματος ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:
α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
β. Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής.
Από άποψη περιεχομένου, τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και τα υποχρεωτικά επιλογής ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΕ), μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα σχετικά με θετικές, τεχνικές, βιολογικές και οικολογικές επιστήμες κ.ά.
2. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα σχετικά με ειδικά τεχνικά και βιολογικά γνωστικά αντικείμενα κ.ά.
3. Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στον χειρισμό της βλάστησης, στη διαχείριση λιβαδιών, στη δασική οδοποιία, σε έργα ελέγχου ορεινών υδάτων κ.ά.
4. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) με γνωστικά αντικείμενα όπως: της Δασικής Οικονομικής και Εκτιμητικής, Δασικής - Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, Δασικής Διαχείρισης κ.ά. Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών, επιχειρήσεων, φορέων διαχείρισης περιοχών και οργανισμών, που σχετίζονται με την ειδικότητα.
Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) στην Ομάδα Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές του Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ εξαμήνων να επιλέξουν συνολικά τέσσερα μαθήματα.
Η διδασκαλία στο Τμήμα δίνει έμφαση στις βασικές αρχές, στις εφαρμογές και στις σχέσεις διάφορων θεμάτων δασοπονίας και έργων φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών. Οι διαλέξεις, οι οποίες αφορούν την θεωρητική ανάλυση και σύνθεση, συνοδεύονται με εργαστήρια με την μορφή εργαστηριακών ασκήσεων, ομάδων εργασίας και ασκήσεων πράξης.
Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος και από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βιντεοπροβολές, κλπ.
Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει τη εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
Η Άσκηση στο Επάγγελμα (Πρακτική Άσκηση) διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη, και αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Δασοπονίας

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Δασοπονίας και ΔΦΠ