Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιγραφή

1. Γνώσεις
α) Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο (επίπεδο 6) στα γνωστικά πεδία:
i) της Διοικητικής Επιστήμης και ειδικότερα της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, των Συστημάτων Διοικητικού Ελέγχου, της Διοίκησης Λειτουργιών, της Μεθοδολογίας της Έρευνας και των Στατιστικών μεθόδων
ii) των Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικότερα των γνωστικών αντικειμένων της Υλοποίησης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, της Διαχείρισης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Έμπειρων Συστημάτων, των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων καθώς και εξειδικευμένων θεμάτων της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
β) Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών, καθώς και της εφαρμογής τους σε άλλους γνωστικούς τομείς. στα γνωστικά πεδία:
i) της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, των Συστημάτων Διοικητικού Ελέγχου, της Διοίκησης Λειτουργιών, της Μεθοδολογίας της Έρευνας και των Στατιστικών Μεθόδων,
ii) της Υλοποίησης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, της Διαχείρισης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Έμπειρων Συστημάτων, των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων καθώς και εξειδικευμένων θεμάτων της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
γ) Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και θεμάτων αιχμής, στα γνωστικά πεδία της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Συστημάτων

2. Δεξιότητες
α) Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες των γνωστικού πεδίου της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Συστημάτων.
β) Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα, στο γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Συστημάτων.
γ) Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το γνωστικό πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Συστημάτων.
δ) Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
ε) Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

3. Ικανότητες
α) Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο, στο γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Συστημάτων.
β) Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν, στο γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Συστημάτων και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
γ) Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, στο γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Συστημάτων.
δ) Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
ε) Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Διοικητική Επιστήμη και τα Πληροφοριακά Συστήματα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των αποφοίτων Α.Ε.Ι. και η προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή της διοικητικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων. Αναλυτικότερα τα διδακτικά αντικείμενα του Προγράμματος είναι: Στρατηγική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Στατιστική και Μέθοδοι Έρευνας, Υλοποίηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείριση Δεδομένων, Συστήματα Διοικητικού Ελέγχου, Διοίκηση Λειτουργιών, Υπολογιστικά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.