Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, οι πτυχιούχοι κατέχουν τις εξής:

Γνώσεις:
• Κατέχουν ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες γνώσεις σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και διαδικασιών που εμπλέκονται στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών και στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας.
• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης θεωριών, εννοιών, αρχών, πρακτικών και μεθοδολογιών.
• Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του συγκεκριμένου γνωστικού τους πεδίου, ώστε να αναβαθμίζουν, προσαρμόζουν και αναθεωρούν τις γνώσεις τους για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης/οργανισμού, της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς και να συνάδουν με διεθνώς καταξιωμένα πρότυπα και πρακτικές.

Δεξιότητες:
• Κατανοούν και αναλύουν τους οικονομικούς, πολιτικούς, νομικούς, κοινωνικούς και ηθικούς παράγοντες και τάσεις που επιδρούν στη λειτουργία και ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών φιλοξενίας.
• Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις υποστηρίζοντας τις θέσεις τους με τρόπο επιστημονικό και μεθοδικό.
• Εφαρμόζουν με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων-εργαλείων στατιστικής, λογιστικής και πληροφορικής τις γνώσεις τους στην ανάλυση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων, καθώς και στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων.
• Αξιοποιούν νέες τεχνολογικές τάσεις και εφαρμόζουν πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και νέες τεχνολογίες στην προσέγγιση και ανάλυση επιμέρους θεμάτων διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας.
• Χειρίζονται επιδέξια και αποτελεσματικά τον γραπτό και προφορικό λόγο και τις νέες τεχνολογίες στην επικοινωνία προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό για να μεταφέρουν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα.
• Συμμετέχουν εποικοδομητικά σε ομάδες εργασίας για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ή/και φορέα απασχόλησής τους.

Ικανότητες:
• Λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί και τις αξιολογούν υπό το πρίσμα ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου και εξελισσόμενου περιβάλλοντος.
• Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με καθοδήγηση, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
• Μεταφέρουν τις γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός, Στόχοι και Περιεχόμενο Σπουδών της Εκπαιδευτικής Ευκαιρίας:

Σκοπός:
Να εφοδιάσει τους φοιτητές με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να σταδιοδρομήσουν ως διοικητικά στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στόχοι:
• Παροχή θεμελιώδους θεωρητικής και πρακτικής γνώσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας στους φοιτητές.
• Παροχή εξειδικευμένης γνώσης στα αντικείμενα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διοίκησης Φιλοξενίας.
• Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών με τη χρήση όλων των σύγχρονων μεθόδων-εργαλείων στατιστικής και λογιστικής, καθώς και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη διδασκαλία, έρευνα και καθοδήγηση των φοιτητών.
• Καλλιέργεια κριτικού και ομαδικού πνεύματος στους φοιτητές για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών και να προάγουν την κοινωνική ευημερία.

Περιεχόμενο Σπουδών:
• Γνώση των βασικών εννοιών, αρχών, θεωριών και πρακτικών της Οργάνωσης και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, της Τουριστικής Οικονομίας, της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων, της Λογιστικής, του Δικαίου, της Χρηματοδότησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων, του Τουριστικού Μάρκετινγκ, της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και της Κοινωνιολογίας του Τουρισμού.
• Εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
• Σχεδιασμός προγραμμάτων επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων, τήρησης Λογαριασμών πελατών (Main Courante), Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
• Σχεδιασμός ερευνών τουριστικής αγοράς, κλαδικών μελετών, χρηματοοικονομικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και γενικότερα μελετών που αφορούν επιμέρους λειτουργίες Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
• Προσαρμογή των γνώσεων που απόκτησαν οι φοιτητές στην Πληροφορική, στις Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, στη Διοίκηση, στο Μάρκετινγκ, στη Στατιστική και Λογιστική σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
• Διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας δύνανται να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλο το φάσμα των οικονομικών και διοικητικών δραστηριοτήτων και εξελίσσονται σε όλη την κλίμακα της διοικητικής ιεραρχίας.
Επιπλέον, μπορούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και ταξιδιωτικά γραφεία.*
Απασχολούνται, τέλος, στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε φορά.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων καθορίζονται με το Π.Δ 356, ΦΕΚ 160/16-06-1989.

*Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων, Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού, Προγραμματισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων, Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων, Τήρηση Λογαριασμών πελατών (Main Courante), Εποπτεία ορόφων, Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων, Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες, κλπ.) μπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α' , Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, δραστηριότητες που αφορούν σε ξενοδοχειακά, επισιτιστικά, κλπ. τμήματα επιβατικών πλοίων-κρουαζιερόπλοιων, δραστηριότητες που αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κλπ. τμήματα αεροπορικών, ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, τραπεζών κλπ.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.