Πτυχίο Γεωγραφίας. Τμήμα Γεωγραφίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Αποκτούν ένα οργανωμένο και πλήρες σύστημα γνώσεων που περιλαμβάνει βασικές γνώσεις των θετικών και των κοινωνικών επιστημών με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση μεθοδολογικών και τεχνολογικών εργαλείων.
• Αποκτούν τη δυνατότητα συγκρότησης και σύνθεσης γνωστικών συστάδων προκειμένου να μελετήσουν φυσικά και κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα και διεργασίες/ διαδικασίες στο πλαίσιο του χώρου.
• Αποκτούν λεπτομερή γνώση μεθοδολογικών εργαλείων των κοινωνικών και των θετικών επιστημών και τεχνολογικών εργαλείων της πληροφορικής, ώστε να αναλύουν χωρικά φαινόμενα και να διατυπώνουν σενάρια για γεωγραφικά μέλλοντα.
• Εφοδιάζονται με συστηματική και ολοκληρωμένη γνώση που μπορεί να ενσωματώνει τις νέες εξελίξεις στο πεδίο της Γεωγραφίας και ειδικότερα της φυσικής γεωγραφίας, της ανθρώπινης γεωγραφίας, του σχεδιασμού του χώρου και της γεω-πληροφορικής.
• Διακρίνουν τις διαφορετικές πτυχές των φυσικών και κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων και διεργασιών/ διαδικασιών, αλλά και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.
• Αναγνωρίζουν ποικίλα φαινόμενα (κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά) και τις διεργασίες/ διαδικασίες αλληλεπίδρασης σε διάφορες κλίμακες του χώρου, καθώς επίσης διακρίνουν τις ανάγκες των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων σε ποικίλα χωρικά και κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια.

Δεξιότητες:
• Αξιοποιούν αποτελεσματικά τα μεθοδολογικά και τεχνολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκομίσει.
• Αξιολογούν τα φυσικά και κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα και τις διεργασίες/ διαδικασίες, εφαρμόζοντας τα πλέον κατάλληλα εργαλεία.
• Γνωρίζουν να υλοποιούν τόσο εργασίες πεδίου όσο και γραφείου.
• Παρεμβαίνουν μέσω του σχεδιασμού, αλλά και μέσω της υλοποίησης δράσεων στο χώρο.
• Παρακολουθούν μέσω δεικτών και συστημάτων αξιολόγησης τα φυσικά και κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα και τις διεργασίες/ διαδικασίες, οργανώνοντας τις όποιες παρεμβάσεις απαιτούνται.
• Εξελίσσουν και προσαρμόζουν τις γνώσεις τους στο ευρύτερο πεδίο της Γεωγραφίας.
• Επικοινωνούν και συνδιαλέγονται με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων για την προώθηση παρεμβάσεων στο χώρο.
• Προωθούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα επιστημονικά και γνωστικά πεδία που συνδέονται με την ανάλυση-ερμηνεία-ρύθμιση του χώρου.

Ικανότητες:
• Αναπτύσσουν και εξελίσσουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, υιοθετώντας διαρκώς νέες τεχνολογίες και προσαρμόζοντας τις γνώσεις τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ανταπεξέλθουν.
• Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στο πλαίσιο των σπουδών Γεωγραφίας, καθώς έχουν εντρυφήσει στην προώθηση της διεπιστημονικότητας των φαινομένων και ανάγκης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για τη μελέτη τους.
• Προωθούν την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων στον χώρο.
• Προάγουν την ανάπτυξη των γνώσεων, των τεχνικών και των πρακτικών στον ευρύτερο επαγγελματικό τους χώρο.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για εκπαίδευση και επιμόρφωση στο πεδίο της Γεωγραφίας και των επιμέρους ειδικοτήτων και αξιολογούν την επίδοσή τους.
• Συνεργάζονται και συνομιλούν με διάφορες ειδικότητες σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον, συνεισφέροντας με συνθετική γνώση στην προσέγγιση ζητημάτων φυσικών και κοινωνικο-οικονομικών και των επιπτώσεών τους στον χώρο.
• Ασκούν διαχείριση όσον αφορά παρεμβάσεις στο χώρο.
• Γνωρίζουν τη σωστή σχέση μεταξύ των αναγκαίων εργασιών γραφείου και πεδίου για την κατανόηση κάθε συγκεκριμένου προβλήματος στο χώρο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας βασίζεται σε 5 γενικές εκπαιδευτικές αρχές:
1. Ενιαία συγκρότηση του γνωστικού αντικειμένου της Γεωγραφίας και αποφυγή αφενός, του τυπικού διαχωρισμού μεταξύ φυσικής, ανθρώπινης και εφαρμοσμένης γεωγραφίας και,αφετέρου, των πολύ πρόωρων εξειδικεύσεων στα αρχικά έτη των προπτυχιακών σπουδών.
2. Επικοινωνία και αλληλοσυμπλήρωση με άλλες επιστημονικές περιοχές, αποστασιοποίηση από τη μονοδιάστατη προσέγγιση και προώθηση της διεπιστημονικότητας.
3. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές/ριες και προώθηση εκπαιδευτικών μεθόδων που δίδουν βάρος στις ατομικές και ομαδικές εργασίες, καθώς και στην προσφορά μαθημάτων επιλογής.
4. Έμφαση σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές μικρής και μεγάλης διάρκειας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργασίες, τόσο πεδίου όσο και γραφείου.
5. Αναγνώριση και αποδοχή του πλουραλισμού των ενδιαφερόντων και των μελλοντικών επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών προσανατολισμών στα πλαίσια του ευρύτατου αντικειμένου της γεωγραφίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι του Πτυχίου μπορούν να εργαστούν σε:
• Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς, ΕΛΣΤΑΤ) και Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση (ΟΤΑ, Περιφέρειες).
• Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ιδιωτικά Κολλέγια, ΙΕΚ).
• Έρευνα (Ερευνητικά Ακαδημαϊκά Κέντρα, Ερευνητικά Ινστιτούτα).
• Κτηματολογικά, Περιβαλλοντικά, Τοπογραφικά και Αρχιτεκτονικά γραφεία (μελέτες πολεοδομικές-χωροταξικές, τοπογραφικά, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων).
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες (ΚΕΚ, Γραφεία Συμβούλων, Αναπτυξιακές Εταιρείες).
• Επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες του παγκόσμιου Ιστού (Google, διαδικτυακές υπηρεσίες, χαρτογραφικές υπηρεσίες).
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς της Κοινωνίας Πολιτών (για ποικίλα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα).
• Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση).
• Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη χωρική οργάνωση και χωροθέτηση των δραστηριοτήτων τους (οργάνωση διεθνικών δικτύων παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων, ανάπτυξη δικτύου αλυσίδων λιανικού εμπορίου).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη