Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου». Kατευθύνσεις: α) Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών, β) Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Χώρου, γ) Γεωπληροφορική. Τμήμα Γεωγραφίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Διαθέτουν επαρκώς εξειδικευμένες γνώσεις στα ειδικότερα επιστημονικά πεδία της Διαχείρισης Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών, των Ευρωπαϊκών Πολιτικών, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης του χώρου και της Γεωπληροφορικής.
• Διαθέτουν ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της Επιστήμης της Γεωγραφίας, καθώς και της διασύνδεσής της με άλλα επιστημονικά πεδία, όπως των Περιβαλλοντικών Επιστημών, των Φυσικών Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών, της Πληροφορικής και του Σχεδιασμού του Χώρου.
• Διαθέτουν τις επιστημονικές βάσεις για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ή παρεμβάσεων στους θεματικούς άξονες (α) της Διαχείρισης Κινδύνων, φυσικών, τεχνολογικών και Κλιματικής Αλλαγής, (β) της Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Χώρου στην Ευρώπη και (γ) της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Γεωπληροφορικής για την ανάλυση / επίλυση προβλημάτων του χώρου.
• Διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση για την προαγωγή της καινοτομίας, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Δεξιότητες:
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια, αλλά και με γνώση των περιορισμών, τις θεωρίες και τις μεθοδολογίες της Επιστήμης της Γεωγραφίας, τόσο στην έρευνα όσο και στην επιστημονική/επαγγελματική τους ενασχόληση.
• Αξιοποιούν τις αποκτηθείσες γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων στον χώρο.
• Τεκμηριώνουν την επιστημονική τους άποψη αξιοποιώντας τις θεωρίες, τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί στο πλαίσιο των σπουδών τους, καθώς επίσης χρησιμοποιώντας επιχειρήματα και κριτική προσέγγιση.
• Σταθμίζουν, αξιολογούν και ερμηνεύουν τις νέες εξελίξεις στις θεματικές περιοχές της εξειδίκευσής τους εντός του ευρύτερου πεδίου της Επιστήμης της Γεωγραφίας, αλλά και των συναφών επιστημών.
• Προωθούν και επιδιώκουν την επίλυση των προβλημάτων που εξετάζουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας και της εγκυρότητας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τόπων και το κοινωνικο-οικονομικό, πολιτισμικό και ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο.

Ικανότητες:
• Αναπτύσσουν και εξελίσσουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, υιοθετώντας διαρκώς νέες τεχνολογίες και προσαρμόζοντας τις γνώσεις τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ανταπεξέλθουν.
• Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν, διεξάγοντας και δημοσιεύοντας έρευνα και εμπλουτίζοντας τις επιλογές και τις δράσεις τους στον χώρο απασχόλησης τους.
• Επιδιώκουν την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων στον χώρο.
• Λαμβάνουν αποφάσεις στο πεδίο της διαχείρισης και της ανάληψης πρωτοβουλιών για την υλοποίηση παρεμβάσεων.
• Αναλαμβάνουν συμβουλευτικό ρόλο για να στηρίξουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά κινήματα στην κατάρτιση της ατζέντας τόσο των δημοσίων πολιτικών, όσο και των κοινωνικών αιτημάτων.
• Μεταφράζουν τις νέες θεωρητικές γνώσεις σε πρωτότυπες πρακτικές στον επαγγελματικό και ερευνητικό χώρο και ανατροφοδοτούν τη θεωρία με τα αποτελέσματα του εμπειρικού ελέγχου.
• Διαθέτουν κριτική αντίληψη των διαρκώς εξελισσόμενων ζητημάτων αιχμής που άπτονται της Επιστήμης της Γεωγραφίας και των επιστημών με τις οποίες αυτή συνδιαλέγεται θεωρητικά και μεθοδολογικά.
• Συνεργάζονται και συνομιλούν με διάφορες ειδικότητες σε ένα διεπιστημονικό και πολύ-επιστημονικό περιβάλλον, συνεισφέροντας με συνθετική γνώση στην προσέγγιση φυσικών και κοινωνικο-οικονομικών ζητημάτων, καθώς και των επιπτώσεών τους στον χώρο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών ικανών να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν γεωγραφικές παρεμβάσεις σε διάφορες κλίμακες στον αστικό και περιφερειακό χώρο, στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχικό δυναμικό δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων, καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας και της πρωτότυπης παραγωγής γνώσης στους διάφορους τομείς της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου:
α) Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών
β) Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Χώρου
γ) Γεωπληροφορική
Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για Μεταπτυχιακές Σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μπορούν να:
• Διεκδικήσουν ειδικευμένη εργασία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στην κεντρική διοίκηση και σε οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και Σχεδιασμού, σε Αναπτυξιακές εταιρείες, σε εταιρείες συμβούλων και μελετητικά γραφεία του ιδιωτικού τομέα.
• Συνεχίσουν τις σπουδές και την έρευνα με την εκπόνηση διδακτορικής και μεταδιδακτορικής διατριβής, είτε στο Χαροκόπειο, είτε σε άλλο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
• Απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα με αντικείμενο σχετικό με τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το ΠΜΣ.
• Επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να εξοικειωθούν με τις επιστημονικές προόδους και τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην κεντρική διοίκηση ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Ενταχθούν σε ερευνητικές ομάδες για να ασχοληθούν με την έρευνα του Τμήματος και ευρύτερα του Πανεπιστημίου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη