Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων.

Περιγραφή

Γνώσεις
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ποιοτικά και αποτελεσματικά τα ακόλουθα:
• Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή τροφίμων (ISO 22000) σε συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• Την ανάληψη ρόλου επιβλέποντος, ελεγκτή ή επιθεωρητή κατά την έννοια των προτύπων ή των τυποποιητικών εγγράφων.
• Εκτίμηση-αξιολόγηση διεργασιών παραγωγής τροφίμων με χρήση τεχνικών, όπως είναι η Ανάλυση Επικινδυνότητας και τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP), ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων.
• Τυποποίηση και εμπορία κάθε είδους γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης.
• Στελέχωση εργαστήριων ελέγχου και βιομηχανιών τροφίμων με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας και βιολογικής αξίας τροφίμων.
• Την ανάληψη θέσης υπεύθυνου στελέχους και την τεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και στις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης τροφίμων που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
• Στήριξη της διοικητικής λειτουργίας επιχειρήσεων επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και διανομής τροφίμων και τη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματομοσυνών σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις τροφίμων.
• Επιλογή και εφαρμογή μεθόδων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τροφίμων.
• Μπορεί να συμμετέχει ενεργά και επάξια σε ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης νέων προϊόντων, καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.
• Έχει το υπόβαθρο για να εργασθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
• Είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις και στις μεταβολές του γενικότερου περιβάλλοντος που αφορά στη μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και να υιοθετεί καινοτόμες πρακτικές όπως αυτές προκύπτουν από την έρευνα και την τεχνολογία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην τεχνολογία τροφίμων με τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή στους σπουδαστές των εφοδίων εκείνων που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.
Tο αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όχι μόνο μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πραγματοποίησης εργαστηριακών ασκήσεων, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην πραγματοποιούμενη έρευνα. Στους σκοπούς του τμήματος περιλαμβάνεται επίσης και η συνεργασία με συναφή τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, μέσα από προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και συνεργασίας σε ερευνητικά προγράμματα.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστήρια, εργασίες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που στοχεύουν:
• στην παροχή βασικών και ειδικών γνώσεων συναφών με το αντικείμενο σπουδών
• στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνωστικής αυτονομίας των αποφοίτων κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων είναι αναγκαίο και ικανό για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Τροφίμων.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.