Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης". Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. - Tμήμα Τέχνη, Φιλοσοφία, Αισθητική/Τέχνες και Τεχνολογίες της Εικόνας. Πανεπιστήμιο Paris 8.

Περιγραφή

Γνώσεις: Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή σύγχρονων καλλιτεχνικών, τεχνολογικών και θεωρητικών γνώσεων για τις ανάγκες δημιουργίας έργων που ανήκουν στις νέες μορφές ψηφιακής τέχνης.
Δεξιότητες: Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις στην ψηφιακή τέχνη, και αναπτύσσουν δεξιότητες σε σύγχρονα εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης όπως οι τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, τα ψηφιακά παιχνίδια, τα εικονικά πολυχρηστικά περιβάλλοντα, οι εφαρμογές στις «έξυπνες συσκευές», οι τεχνολογίες ανάπτυξης δυναμικού καλλιτεχνικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο και ο ψηφιακός ήχος.
Ικανότητες: Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε όλο τον κύκλο δημιουργίας ενός ψηφιακού καλλιτεχνικού έργου• από την ιδέα, στο σχεδιασμό, την επιλογή των μέσων και την παραγωγή του έργου. Εξίσου σημαντική είναι η επαφή των φοιτητών με διαδικασίες όπως η προετοιμασία καλλιτεχνικών γεγονότων και δράσεων και η παρουσίαση έργων σε διεθνείς εκθέσεις. Τέλος, οι φοιτητές εξοικειώνονται με σύγχρονες ερευνητικές πρακτικές (π.χ. διεπιστημονικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης ενός προβλήματος, συγγραφή και παρουσίαση άρθρων σε διεθνή συνέδρια).
Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει γνώσεις πάνω στην ψηφιακή τέχνη, σε όλο τον κύκλο δημιουργίας ενός ψηφιακού καλλιτεχνικού έργου. Επίσης, έχει αποκτήσει εξοικείωση με μία ευρεία γκάμα σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων συγγραφής και παραγωγής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος αποκτούν τα απαραίτητα προσόντα για καλλιτεχνικές δημιουργίες στη ψηφιακή τέχνη καθώς και συμμετοχή σε επαγγελματικές ομάδες παραγωγής ψηφιακών έργων (π.χ. Διαδραστικών καλλιτεχνικών έργων, ψηφιακών παιχνιδιών, εικονικών σκηνογραφιών, εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας στη τέχνη, την αρχαιολογία την εκπαίδευση κ.α.).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ)

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Τέχνη και Εικονική Πραγματικότητα. Art & VR