Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι ικανός να:
• Ασκεί τη νοσηλευτική διαθέτοντας υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να εργάζεται αυτόνομα, ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας και σε συνεργασία με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας.
• Σχεδιάζει και να παρέχει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα σε άτομα/ οικογένειες/ κοινότητες με στόχο την πρόληψη της νόσου, τη διαχείριση της θεραπείας, την προαγωγή και αποκατάσταση της υγείας, την ανακούφιση του υποφέρειν, την ομαλή προσαρμογή σε κρίσιμες καταστάσεις ή/και το τέλος της ζωής και την περίοδο του πένθους.
• Τεκμηριώνει με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα τη νοσηλευτική πρακτική όσον αφορά στην εκτίμηση αναγκών, στον προγραμματισμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας.
• Προγραμματίζει, να οργανώνει, να διευθύνει και να ελέγχει τις νοσηλευτικές αποφάσεις και ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της νοσηλευτικής φροντίδας, κατανοώντας τις ολιστικές ανάγκες των ασθενών σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον υγείας.
• Αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται στην αλληλοσυσχέτιση της πρακτικής, της θεωρίας και της έρευνας κατά την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας.
• Συντονίζει ανεξάρτητα τη φροντίδα για ομάδες ασθενών και να εργάζεται στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας για την επίτευξη ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας των ασθενών στην πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την ανακουφιστική φροντίδα.
• Προάγει και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα, υπό το πρίσμα των οργανικών, ψυχολογικών, πνευματικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων στα οποία παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα σε όλα τα στάδια της ζωής.
• Καθορίζει κριτήρια, να αξιολογεί και να ελέγχει την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων νοσηλευτικών και άλλων φροντίδων υγείας.
• Διοικεί και να οργανώνει νοσηλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας όλων των επιπέδων.
• Συμβάλλει αποτελεσματικά σε θέματα δημόσιας υγείας για την ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού με πλήρη κατανόηση της κοινωνικής, δημογραφικής και τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και των εξελίξεων στη φροντίδα υγείας.
• Εκπαιδεύει ασθενείς και να παρέχει συμβουλευτική για την πρόληψη ή/και αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας, την υγιεινή και τον υγιή τρόπο διαβίωσης, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και του χώρου εργασίας ή/και τη διαχείριση σχετιζόμενων με την υγεία αλλαγών.
• Παράγει και να μεταδίδει τη νοσηλευτική γνώση μέσω της έρευνας, της θεωρητικής διδασκαλίας ή/και της κλινικής εκπαίδευσης.
• Αποδέχεται την ευθύνη για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και ενέργειες και να αναγνωρίζει τα όρια του δικού τους επιστημονικού πεδίου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο της Νοσηλευτικής είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή και συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη