Πτυχίο Ιστορικού, Αρχαιολόγου, Κοινωνικού Ανθρωπολόγου. Κατευθύνσεις: α) Ιστορίας β) Αρχαιολογίας γ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
Ιστορία του Ελληνικού χώρου στη διαχρονία,
Ιστορία της Ευρώπης.
Ιστορία της Αμερικής.
Θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα ιστοριογραφίας, ιστορικής δημογραφίας, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, ιστορίας της τεχνολογίας.
Ανθρωπολογία και Εθνολογία του ελληνικού, αστικού και αγροτικού χώρου
Θεωρητικές γνώσεις στην ανθρωπολογία της επιτέλεσης, της μουσικής, της υγείας, του τουρισμού, των έμφυλων σχέσεων, της οικογένειας, οικονομική ανθρωπολογία
Αρχαιολογία του ελληνικού χώρου και της ευρύτερης Μεσογείου στη διαχρονία.
Ιστορία της Τέχνης
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Το IAΚΑ καταρτίζει ιστορικούς, αρχαιολόγους και κοινωνικούς ανθρωπολόγους οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Παρέχει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους του να στελεχώσουν τη Μέση Εκπαίδευση, ως διδακτικό προσωπικό εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών, την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα Μουσεία, τους φορείς ιστορικής τεκμηρίωσης και του πολιτισμού, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρονικού και κινηματογραφικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τα ΜΜΕ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Αρχαιολογίας αυτοδίκαια μπορούν να εργαστούν ως αρχαιολόγοι σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να διεξαγάγουν ανασκαφές. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και προσλήψεις διοικητικών θέσεων στο δημόσιο. Οι απόφοιτοι και των τριών κατευθύνσεων ασκούν το επάγγελμα του καθηγητή στη δευτεροβάθμια ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Ι.Α.Κ.Α.