Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων». Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Η θεωρητική επιμόρφωση της χρήσης των υπερήχων για διαγνωστικούς σκοπούς.
• Η αιμοδυναμική παθοφυσιολογία των αγγειακών παθήσεων και τεχνικές της χρήσης της έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων των αγγείων.

Δεξιότητες:
• Κλινική εφαρμογή των υπερήχων στη διάγνωση και πρόληψη των αγγειακών παθήσεων.
• Κλινική εφαρμογή των υπερήχων σε επεμβατικές θεραπευτικές παρεμβάσεις στο αγγειακό σύστημα.
• Η χρήση της υπερηχογραφίας σε ερευνητικές εφαρμογές αιχμής στο πεδίο των παθήσεων των αγγείων.

Ικανότητες:
• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και ικανότητες τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος και δε συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη