Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Ψυχολογία Αθλητισμού και Άσκησης». Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για επαγγελματική εργασία και για εισαγωγή σε προγράμματα διδακτορικού κύκλου σπουδών στην ψυχολογία της φυσικής αγωγής, της άσκησης και του αθλητισμού. Το ΔΜΣ απονέμεται σε φοιτήτριες και φοιτητές οι οποίοι:
• Έχουν επιδείξει γνώση και κατανόηση της ψυχολογίας της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, η οποία εξασφαλίζει την υποδομή για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη ή στην εφαρμογή ιδεών για την προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας, της υγείας, της ποιότητας ζωής και της υψηλής επίδοσης στους τομείς του αθλητισμού και της δημόσιας υγείας, συχνά εντός ενός ερευνητικού πλαισίου.
• Μπορούν να εφαρμόσουν τη γνώση στην ψυχολογία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού καθώς και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε νέα ή άγνωστα περιβάλλοντα για να προάγουν την άσκηση, την υγεία, την ποιότητα ζωής και την υψηλή επίδοση.
• Έχουν την ικανότητα να ενιαιοποίησουν γνώση και να χειριστούν πολυσύνθετα προβλήματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε χώρους φυσικής αγωγής, άθλησης και άσκησης.
• Μπορούν να διατυπώσουν κρίσεις σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς σε χώρους φυσικής αγωγής, άθλησης και άσκησης με ελλιπή ή περιορισμένη πληροφορία, οι οποίες όμως συμπεριλαμβάνουν στοχασμό κοινωνικών και ηθικών ευθυνών που συνδέονται με την εφαρμογή των γνώσεων και των κρίσεών τους.
• Μπορούν να μεταδώσουν τα συμπεράσματά τους σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς σε χώρους φυσικής αγωγής, άθλησης και άσκησης, καθώς και τη γνώση και τη λογική στην οποία αυτά στηρίζονται, σε ακροατήρια ειδικών και μη ειδικών πληθυσμών, καθαρά και με σαφήνεια.
• Έχουν τις ικανότητες μάθησης που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν στον τομέα της ψυχολογίας της της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με τρόπο αυτοκαθοριζόμενο ή αυτόνομο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος ούτε συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

EMSEP