Διδακτορικό Δίπλωμα στην «Ειδική Αγωγή». Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις:
Οι διδάκτορες αναμένεται: 1) να διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου της Ειδικής Αγωγής ή/και ευρύτερα των συνδεόμενων τομέων των πεδίων που σχετίζονται με τις θετικές, τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, 2) να κατέχουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση, η οποία συνάδει με τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, 3) να μπορούν να επιδείξουν αυξημένη κριτική αντίληψη και κριτική κατανόηση τόσο των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του συγκεκριμένου επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου, με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους, όσο και των θεμάτων αιχμής και της εξελικτικής δυναμικής του, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς.
Δεξιότητες:
Οι διδάκτορες αναμένεται: 1) να κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες, ώστε να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους έρευνες και μελέτες, 2) να εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες απέκτησαν με το διδακτορικό τους, στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, 3) να διαθέτουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το πεδίο του διδακτορικού τους, 4) να αναπτύσσουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού τους και να διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, τεκμηριώνοντας τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους, με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες:
Οι διδάκτορες, αναμένεται να είναι ικανοί: 1) έχοντας αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις τους σε υψηλό επίπεδο, να εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους, 2) να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ζητήματα και να επιλύουν προβλήματα με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, 3) να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και στη διαχείριση κρίσεων, 4) να αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, τη διαχείριση και την αξιολόγηση της απόδοσης μιας ομάδας, 5) να επιδεικνύουν επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Ο διδακτορικός τίτλος στην «Ειδική Αγωγή» αποτελεί ένα επιπλέον ή κατά περίπτωση απαραίτητο προσόν για τους κατόχους του, προκειμένου να εργαστούν σε θέσεις στον δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα και σε ακαδημαϊκές θέσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εφόσον οι κάτοχοι του διδακτορικού αυτού τίτλου κατέχουν επίσης τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσόντα για την εκάστοτε θέση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη