Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ένας απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να εργαστεί σε όλες τις περιοχές που σχετίζονται με την Επιστήμη και την Μηχανική Υπολογιστών ή να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος, πέρα από τη βασική γνώση της επιστήμης και της μηχανικής των υπολογιστών έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση ώστε:
• Να εφαρμόζουν επιτυχώς τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο,
• Να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφορίες κάνοντας χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνολογιών προκειμένου να αντιμετωπίζουν προβλήματα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας και να παράγουν νέες ιδέες για την επίλυσή τους
• Να επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα και ευελιξία ως προς τη λήψη αποφάσεων,
• Να είναι αποδοτικοί είτε εργαζόμενοι ατομικά είτε ως μέλη ευρύτερων ομάδων εργασίας.
Οι προαναφερθείσες ικανότητες προκύπτουν τόσο ως αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας των βασικών, υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, όσο και των μαθημάτων επιλογής στις περιοχές του Υλικού Υπολογιστών, των Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, των Γλωσσών Προγραμματισμού, των Συστημάτων Λογισμικού, των Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων, των Πληροφοριακών Συστημάτων, της Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, των Γραφικών, της Επεξεργασίας Σημάτων και της Αλγοριθμικής και Θεωρίας Υπολογισμού, τα οποία αυξάνουν την εξειδικευμένη γνώση των αποφοίτων και την ικανότητά τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε περιοχές αιχμής της επιστήμης και της τεχνολογίας υπολογιστών.
Με βάση τα παραπάνω, και δεδομένης και της ευρύτητας και της ραγδαίας ανάπτυξης της Πληροφορικής διεθνώς, οι απόφοιτοι του ΠΠΣ έχουν ένα τεράστιο φάσμα επιλογών ως προς τη συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται δυνατότητες όπως:

• H συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την περεταίρω εξειδίκευση.
• Η δημιουργία νέων εταιρειών (start ups) σε τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής.
• Η απασχόληση σε εταιρείες και οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας και τεχνολογιών αιχμής που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά:

o Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε μορφής συστημάτων υλικού και λογισμικού στην περιοχή των υπολογιστών. o Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κινητών και σταθερών δικτύων και τηλεπικοινωνιών και των σχετικών υπηρεσιών. o Στην επίλυση αλγοριθμικών και υπολογιστικών προβλημάτων σε όλες τις μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας. o Στον σχεδιασμό και την υλοποίησης όλων των μορφών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών.
• Η απασχόληση σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας που απαιτούν την επίλυση προβλημάτων και την παροχή υπηρεσιών με την χρήση ψηφιακών συστημάτων, όπως ενδεικτικά:
o Στον χρηματο-οικονομικό (τραπεζικό, ασφαλιστικό, κ.ο.κ.) τομέα.
o Στον ιατρικό, βιο-ιατρικό, φαρμακευτικό τομέα. o Στον τομέα πληροφόρησης και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού.
o Στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και στις μεγάλες υποδομές (π.χ. ενέργεια) o Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών και ψηφιακών επικοινωνιών.
o Σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
• Η επαγγελματική απασχόληση με τη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια/πρωτοβάθμια αλλά και κάθε μορφής εκπαίδευση σχετιζόμενη με την Επιστήμη και την Μηχανική των Υπολογιστών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

To πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών είναι απαραίτητο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων βάσει του Προεδρικού διατάγματος 44, ΦΕΚ 58/8-4-2009 περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη