ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. β) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (01.10.2018-31.08.2020), ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΠΟ 01.09.2020) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΩΣ 30-9-2018) -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΠΟ 1-10-2018 ΝΟΜΟΣ 4559/2018) * Πρόκειται για έναν τίτλο σπουδών; Παρακαλούμε πολύ να τον διατυπώσετε με τη μορφή: Πτυχίο ..... Τμήμα ....... Σχολή ...... Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Περιγραφή

Oι απόφοιτοι του ΠΠΣ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Γνώσεις: έχουν εμβαθύνει στις αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων, έχουν συνδέσει τον χώρο των επιχειρήσεων με τους εκάστοτε επιχειρησιακούς στόχους και το αντίστοιχο επιχειρησιακό / οικονομικό περιβάλλον. -ταυτόχρονα, έχουν προσεγγίσει βασικές περιοχές λογιστικής, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής, παραγωγής και διοίκησης προσωπικού με αποτέλεσμα να έχουν κατανοήσει τη συνολική εικόνα των επιχειρήσεων και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
- οι απόφοιτητοι διαθέτουν μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στη διοίκηση επιχειρήσεων και των σύγχρονων τάσεων που επικρατούν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο με τη συνδρομή πληροφορικών συστημάτων.
- αντιλαμβάνονται τη συμβολή της οικονομικής επιστήμης σε μίκρο και μάκρο επίπεδο με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών οργανισμών/επιχειρήσεων.
Δεξιότητες: - αναλύουν, εξετάζουν και εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές βέλτιστων αποφάσεων σ’ένα εύρος θεμάτων προγραμματισμού όπως η παραγωγή, η κατανομή πόρων, ο χρονικός προγραμματισμός έργων, το μάρκετινγκ, η αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, οι επιχειρησιακές λειτουργίες.
-εφαρμόζουν εργαλεία και μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων στην διοίκηση επιχειρήσεων, -χειρίζονται στατιστικά λογισμικά, εργαλεία web 2.0, λογισμικά ανάλυσης δεδομένων και λογισμικά μηχανογράφησης επιχειρήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου, τουριστικών γραφείων,
-αναζητούν, αξιολογούν και χρησιμοποιούν τεκμηριωμένες πηγές προκειμένου να προσεγγίσουν με τρόπο κριτικό θέματα, προβλήματα και πρακτικές που αφορούν στη λειτουργία μιας επιχείρησης/οργανισμού σε επίπεδο διοίκησης, ηγεσίας, ανθρώπινου δυναμικού,
- επικοινωνούν και μεταφέρουν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε εξειδικευμένα θέματα με γραπτά ή προφορικά μέσα, έντυπα και ψηφιακά χειριζόμενοι αποτελεσματικά τις διαπροσωπικές επαφές σε επίπεδο συσκέψεων, ομάδων εργασίας, επιτροπών, και δίνοντας έμφαση στη διαπολιτισμική επικοινωνία και τον ρόλο της κουλτούρας σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι, έχοντας καλλιεργήσει δεξιότητες και τεχνικές διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής έκφρασης και επικοινωνίας, συνδράμουν στην ενίσχυση ενός κλίματος εξωστρέφειας του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Ικανότητες: παρακολουθούν και ελέγχουν την εξέλιξη σημαντικών λειτουργιών μέσα σε μια επιχείρηση και διορθώνουν αρνητικές δυναμικές που αναπτύσσονται επιδεικνύοντας επαγγελματισμό, αυτονομία, υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών και υπεύθυνης συμπεριφοράς προς επίλυση θεμάτων και προβλημάτων. Η πρακτική άσκηση καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να διαχειρίζονται σύνθετες επαγγελματικές δραστηριότητες σε διάφορα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και να υλοποιούν μελέτες πεδίου/έρευνες με στόχο τη διερεύνηση, ανάλυση και αντιμετώπιση επαγγελματικών θεμάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη