Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Χημεία". Τμήμα Χημείας. Σχολή Θετικών Επιστημών. - Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Σχολή .... -Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Γνώσεις: Tο πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. "Ιατρική Χημεία" είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων Χημείας, Βιολογίας και Ιατρικής ώστε να καλύψει σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι πτυχιούχοι του Δ.Π.Μ.Σ. ως προς τη χημεία, βιοχημεία, βιολογία, γενετική, κλινική χημεία•διαγνωστική, φαρμακολογία και παθοφυσιολογία των κύριων χρονίων νοσημάτων όπως έιναι η καρδιαγεικακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, και ο καρκίνος. Δεξιότητες: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. αποκτούν δεξιότητες ως προς τη χρήση μεθόδων, υλικών, και σύγχρονης οργανολογίας, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους στα οργανωμένα εργαστηριακά μαθήματα. Στα μαθήματα αυτά εκπαιδεύονται σε σύγχρονες μεθόδους απομόνωσης, σύνθεσης και ανάλυσης χημικών ενώσεων, σε σύγχρονες μεθόδους μελέτης των φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων•δράσεων καρδιαγγειακών φαρμάκων, καθώς και στη σύγχρονη μεθοδολογία•τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται στα εργαστήρια κλινικής χημείας και αιματολογίας για τη διάγνωση των παραπάνω αναφερομένων χρονίων νοσημάτων. Ικανότητες: H δυνατότητα χρήσης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργαστηριακής διπλωματικής εργασίας όπου οι φοιτητές χρησιμοποιούν τη σύγχρονη γνώση που απέκτησαν σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο εργαζόμενοι για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους. Τέλος, σε ημερίδες που διοργανώνονται από το ΔΠΜΣ, οι φοιτητές αποκτούν ικανότητες ως προς τη μετάδοση των γνώσεών τους στο ακροατήριο που τους παρακολουθεί.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Προσόν αξιολογίσιμο

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΜΣ του ΔΠΜΣ "Ιατρική Χημεία"