Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Φιλοσοφία". Τμήμα Φιλοσοφίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Γνώσεις: Oι διδάκτορες διαθέτουν (α) αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο όπως της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής, της Κοινωνιολογίας και άλλων συναφών διεπιστημονικών αντικειμένων, (β) εξειδικευμένη γνώση στις σύγχρονες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές εξελίξεις και (γ) αυξημένη κριτική αντίληψη των επιμέρους θεμάτων των ανωτέρω γνωστικών πεδίων Δεξιότητες: Oι διδάκτορες : (α) εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους έρευνες, μελέτες και εργασίες, (β) εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική και ερευνητική πράξη τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό τους εξειδικευμένες γνώσεις, (γ) αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους και (δ) να τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με επιστημονικά κριτήρια, με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες: Οι διδάκτορες : (α) εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν με την εκπόνηση του διδακτορικού τους, (β) αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ζητήματα, (γ) συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και πρακτικών στον εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και (δ) να αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία στο πεδίο της διδακτορικής τους διατριβής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το προσόν μπορεί να είναι προαιρετικό ή να απαιτείται για συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη