Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Οι διδάκτορες του Τμήματος μπορούν να: Γνώσεις
* Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο (επίπεδο 7) που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα. Παραδείγματα επιστημονικών πεδίων για διδακτορικές σπουδές αποτελούν τα: Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική και Έρευνα, Γεωγραφική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα, Γλωσσική Διδασκαλία και Πολιτισμός, Κοινωνικές Επιστήμες και Εκπαίδευση, Απόδημος Ελληνισμός και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Τεχνολογίες Μάθησης, Διδασκαλία των Μαθηματικών, Διδακτική και Σχολική Παιδαγωγική, Διδακτική και Διδασκαλία της Φυσικής, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
* Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών ενός συγκεκριμένου επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου τους, όπως οι παραπάνω, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς.
* Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου επιμέρους γνωστικού πεδίου, με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους.

Δεξιότητες
* Εφαρμόζουν με ευχέρεια και πρωτοτυπία τις θεωρίες και μεθοδολογίες εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους καινοτόμες έρευνες, μελέτες και εργασίες.
* Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους.
Ικανότητες
* Έχουν αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε υψηλό επίπεδο.
* Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και
ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
* Δημιουργούν νέα γνώση στο επιστημονικό τους πεδίο και πρακτικές στον επαγγελματικό τους χώρο.
* Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση και αξιολόγηση ομάδας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Εξ αποστάσεως
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη