Διδακτορικό Δίπλωμα στις Γεωπονικές Επιστήμες. Τμήμα Γεωπονίας. Σχολή Γεωπονίας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Οι Διδάκτορες του Τμήματος Γνώσεις: Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε επιμέρους τομέα του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο (επίπεδο 7) που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα. Αναφέρουμε σαν παραδείγματα επιστημονικών πεδίων για διδακτορικές σπουδές την την αγροδιατροφική καινοτομία, τις βιοτεχνολογικές εξελίξεις στον αγροκτηνοτροφικό χώρο, την ευζωία, τη διαχείριση του αστικού και αγροτικού τοπίου, τις εναλλακτικές καλλιέργειες, την τεχνολογία ζωοτροφών, τα νέα πρότυπα κτηνοτροφικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την παραγωγή βιο-υλικών από υποπροϊόντα ζωικής παραγωγής, τα νέα συστήματα διαχείρισης, ασφάλειας, πιστοποίησης και αυθεντικότητας παραγωγικών δομών, την υδροπονία, τη σύνδεση του περιβάλλοντος με την παραγωγή, την αειφορία με το τελικό προϊόν και τον καταναλωτή, την υγεία με τα πρότυπα πρωτογενούς παραγωγής. * Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών ενός συγκεκριμένου επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου τους, όπως οι παραπάνω, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλα γνωστικά αντικείμενα καθώς και άλλους επιστημονικούς κλάδους. * Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου επιμέρους γνωστικού πεδίου, με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους. Δεξιότητες: * Εφαρμόζουν με ευχέρεια και πρωτοτυπία τις θεωρίες και μεθοδολογίες εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους καινοτόμες έρευνες, μελέτες και εργασίες. * Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους. Ικανότητες: * Έχουν αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε υψηλό επίπεδο. * Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα. * Δημιουργούν νέα γνώση στο επιστημονικό τους πεδίο και πρακτικές στον επαγγελματικό τους χώρο. * Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση και αξιολόγηση ομάδας

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Ηλεκτρονική μάθηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος και δεν συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη